ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳမရွိေသာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး တြင္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း

Tuesday, November 16, 2010 3:40 AM | Posted by Unknown
ယေန႔ ေန႔လည္တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳမရွိေသာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး တြင္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး မွဳ ျပဳလုပ္ ခဲ႔သည္ ဟုသတင္းရရွိပါသည္။

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳမရွိေသာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး တြင္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း

Post a Comment