အကုန္ေရာင္းတဲ့ မူဝါဒ (တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ ၏ ပိုက္လိုင္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း)

Tuesday, September 6, 2011 7:16 PM | Posted by Unknown
Report: Sold Out Burma

0 Comments to အကုန္ေရာင္းတဲ့ မူဝါဒ (တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ ၏ ပိုက္လိုင္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း)

Post a Comment