ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲဖိတ္ၾကားစာ

Thursday, November 18, 2010 7:46 AM | Posted by Unknown0 Comments to ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲဖိတ္ၾကားစာ

Post a Comment