AAPP: လစဥ္ေလ႔လာ သံုးသပ္ခ်က္

Saturday, June 11, 2011 10:55 PM | Posted by Unknown

လစဥ္ေလ႔လာ သံုးသပ္ခ်က္

ယခုေမလတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၇ ႏွစ္ေယာက္အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ အမိန္႔အမွတ္၂၈/၂၀၁၁ ျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသဒဏ္က်ခံေနသူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ ကြ်န္းသုိ႔လည္း ေကာင္း၊ အျခားအမႈမ်ားအား တစ္ႏွစ္ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ ဤမည္ကာမတၱလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆႏၵျဖင့္ ေပးျခင္း မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၁၄၆၀၀ ေယာက္လြတ္ေျမာက္သည့္အထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၈ ေယာက္မွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ့ ေသာင္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၁၁၂ ဦးလြတ္ေျမာက္သည့္အထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦးသားပါ၀င္သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ားစုမွာ ၇ ႏွစ္ထက္နည္း ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထား ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေထာင္မွလြတ္ရက္ နီးေန သူမ်ားသာျဖစ္ သည္။ ထုိအထဲတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေနခဲ့ရသူ ကိုေစာျမင့္ႏွင့္ ကိုသန္းေက်ာ္တုိ႔ ႏွစ္ဦးလည္း လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ ဒဏ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀မွ ႏွစ္ ၅၀ ခ်မွတ္ခ ံထားရသည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၅၄ ဦးမွာ ၅၁ ႏွစ္မွ ၁၀၆ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၉၁ ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြ်န္းခ်မွတ္ခံထား ရသည္။

ျမန္မာျပည္သမုိင္းတြင္ အဆုိးဆုံးျဖစ္ေသာ ဤလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္ အဓိပၸါယ္မရွိေပ။ ေထာင္ဒဏ္ ၉၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ရွမ္းႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးလို၊ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၆ ႏွစ္ခ်မွတ္ ခံထားရေသာ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေဆထင္တုိ႔ လို ေထာင္ႏွစ္ရွည္လမ်ား အက်ဥ္းက်ခ ံထားရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္ ယခုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္သည္ ရက္စက ္ေသာလုပ္ရက္ျဖစ္သည္။ ကိုမင္းကိုႏုိင္ ႏွင့္ကိုေဌးၾကြယ္ တုိ႔လုိ ၈၈မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၈ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ ္ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မဲမသမာမႈ ေပါင္းေျမာက္ မ်ားစြာျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစုိးရသည္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔ရန္ လုံး၀စိတ္မ၀င္စားပါ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဆုိးရြားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ညင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ေထာင္တြင္းဆုိးရြား သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားမွာဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။ ေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေတာင္းဆုိသည့္သူမ်ားကိုလည္း ဆုိးရြားသည္ ့္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသည္ကုိ အာဆီယံမွ စဥ္းစား ေနခ်ိန္တြင္ ေအေအပီပီမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေပးရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကို ေလးစား လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ရပ္ဆီသို႔ဦးတည္သည့္ အေရးပါ သည့္ေျခလွမ္းမ်ားကို ထပ္ဆင့္လွမ္းႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတစ္ကာမွ ဖိအားမ်ားတုိးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ လွည့္စားလိမ္ညာသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အေပၚတြင္လည္း ေအေအပီပီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလြတ္ေပးရန္ ဆက္လက္ေတာင္းဆုိသည္။ ေအေအပီပီအေနျဖင့္ မည္သည ့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမဆုိ လြတ္ေျမာက္လာသည့္အတြက္ ႀကဳိဆုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အျဖစ္လုပ ္ေဆာင္ေနသည့္ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ်ား၊ တရားဥပေဒအတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွာျပန္လည္အဖမ္းခံရမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

WV: Daw Suu's 66th Birthday invitation letter

NYC: Daw Suu's 66th Birthday invitation letter

9:50 PM | Posted by Unknown

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ - တဦးခ်င္း အျမင္နဲ႔ သမိုင္းအျမင္

(ဆရာ ေမာင္ဝံသ)(ဆရာ ေမာင္ဝံသ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)

ကြၽန္ေတာ္ ျပည္ပေလ့လာေရးခရီး မသြားခင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လေက်ာ္အထိ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းေတြမွာ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးေတြ လက္သြက္သြက္နဲ႕ အားရပါးရ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ တစ္ပတ္ တစ္ပတ္ ဂ်ာနယ္ ရွစ္ေစာင္ ကိုးေစာင္ေလာက္နဲ႔ လစဥ္မဂၢဇင္း ေလးငါးေစာင္ေလာက္မွာ ပုံမွန္ေရးျဖစ္ခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။ ေရးခဲ့တာေတြကို ျပန္ဖတ္တဲ့အခါ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ ေရးသင့္တာေတြကို ေရးခဲ့တာပဲလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အခု ခရီးက ျပန္ေရာက္လို႔ နားနားေနေန ရွိတုန္း အိမ္မွာရွိေနတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြ တစ္ပုံႀကီးကို ၀မ္းသာအားရ ျမည္းစမ္းၾကည့္ရင္း အရင္လို စာေတြ ျပန္ေရးဖို႔ ကီသြင္းေနရတယ္ဗ်။ ဂ်ာနယ္ေတြကလည္း ဖတ္လို႔ အလြန္ေကာင္းဗ်ာ။ ျပည္တြင္းသတင္းေတြ၊ ျပည္သူေတြၾကားက သတင္းေတြ အရင္ကထက္ ပိုစုံေအာင္ ေဖာ္ျပလာႏိုင္ၾကတယ္လို႔ သတိထားမိပါတယ္။ ေဆာင္းပါးေတြကလည္း ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးလာၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဆရာေမာင္စူးစမ္း၊ ဆရာသခင္တင္ျမ၊ ဆရာ ကိုကိုေမာင္ႀကီးတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ မူလဘူတ ခံယူခ်က္ အျမင္ေတြကို စာမ်က္နွာေတြေပၚ တင္လာၾကတာ ေတြ႔ရသဗ်။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္ (၁၀ မတ္ ၂၀၁၁) က “တစ္ေခတ္ တစ္ခါက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆရာကိုကိုေမာင္ႀကီးနဲ႔ ေတြဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္မိၿပီး ေျပာခ်င္တာေလးေတြ ရွိလာျပန္တယ္ဗ်ာ။

“ရွိလာျပန္တယ္”လို႕ ေရးရတာက အရင္တစ္ခါလည္း လွ်ပ္တစ္ျပက္ သတင္းဂ်ာနယ္ (၆ မတ္ ၂၀၀၉) မွာ ကိုကိုေမာင္ႀကီးက “ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဘာမွားသလဲ” ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ေရးလို႔ ကြၽန္ေတာ္က “ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ မွားခဲ့သလား” ေခါင္းစဥ္္နဲ႕ သစၥာဂ်ာနယ္(True News) မွာ ျပန္ေရး၊ ေနာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ “ရွာမွ ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား” (ေမ ၂၀၁၀) စာအုပ္မွာ ထပ္မံ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူေတြ အေတာ္ သတိထားမိၿပီး စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကတယ္ဗ်။


အဲဒီေဆာင္းပါးတုန္းက ဆရာကိုကိုေမာင္ႀကီးက လမ္းစဥ္ပါတီက ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို သြားတဲ့အခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေထြေထြ ေခတ္ေနာက္က်မႈႀကီး ဆိုတဲ့ သမိုင္းဘ၀မွာ ရွိေနခဲ့တယ္လို႕ ဆ္ိုတယ္။ အတတ္ပညာ နည္းပညာအဆင့္အတန္းေတြ နိမ့္က်ေနေသး တယ္လို႔ဆိုတယ္။ လမ္းစဥ္ပါတီ ေကဒါေတြ ညံ့ဖ်င္းလို႔လို႔ ဆိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒါေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုတယ္ဗ်ာ။

လမ္းစဥ္ပါတီက်ဆုံးရျခင္းဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို တကယ္တမ္း မယုံၾကည္သူေတြက လူၾကားေကာင္းေအာင္ ဆိုရွယ္လစ္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စကားလုံးသာရွိၿပီး ေအာက္ေျခေတြက တင္ျပတာကို နားမေထာင္၊ ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္၊ ေရပါလာ ေအာင္ယူခဲ့ ဆိုသူေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္က တင္ျပခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေရးခဲ့တာကို ဆရာကိုကိုေမာင္ႀကီး ဖတ္မိပုံမရဘူး။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း သူနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ ၃-၄ ခါထက္မနည္း လူခ်င္းဆုံမိတယ္။ ဘာမွ ေျပာသံမၾကားဘူး။ ဆရာ့ရဲ႕ မ်က္စိအေျခအေနကလည္း စာဖတ္လို႔ မရေလာက္ေအာင္ ဆိုးေနတယ္လို႕ သိရတယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္က တစ္ခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခင္မင္ေလးစားခဲ့ရသူေတြကို ေခ်ာင္ပိတ္ ေမးတာမ်ိဳးလဲ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က စၿပီး မေမးခဲ့ပါဘူး။

အထက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ နာမည္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဆရာ သုံးေယာက္စလုံးဟာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အင္မတန္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးတယ္။ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ့္ကို ခ်စ္ခင္ၾကတာလည္း သိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း သူတို႔ အေပၚ ခုထိ ခ်စ္ခင္တြယ္တာပါတယ္။

ဆရာကိုကိုေမာင္ႀကီးအပါအ၀င္ သူတို႔ သုံးေယာက္စလုံးဟာ ဦးေန၀င္းႏွင့္လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခ်မ္းေအး (ဆရာေမာင္စူးစမ္း) ဆိုရင္ တစ္ခါသားမွာ မူးမူးနဲ႔ ဦးေန၀င္းကို ငတုံးငအလို႔ ေျပာၿပီး ခ်ဲခဲ့ဖူးတဲ့အေၾကာင္း၊ ဦးေန၀င္းက ေဗြမယူဘဲ အိမ္ျပန္ပို႕ခိုင္းေၾကာင္း ဆရာဦးသက္ထြန္း (အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး) ေရးခဲ့ဖူးတယ္။

သူတို႔ေတြ ပုဂၢိဳလ္သံေယာဇဥ္ ႀကီးၾကတဲ့အေၾကာင္းေတြ သိရတာ မုဒိတာ ပြားစရာပါ။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ သံေယာဇဥ္ ကင္းကင္းနဲ႔ ဓမၼဒိဌာန္က်က် ေျပာဖို႔ ေရးဖို႔ လိုမယ္ထင္တယ္ဗ်ာ။

ခုေတာ့ အထက္ ကိုးကားပါ ေပၚျပဴလာနယူးစ္က ေျပာဆိုခ်က္ေတြမွာ ကိုကိုေမာင္ႀကီးက-

- ဦးေန၀င္းသေဘာကလည္း ငါဥကၠဌႀကီး၊ ငါသမၼတႀကီး၊ ငါဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆိုၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ဖင္ေခါင္းမက်ယ္ဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွ မာန္မာန မထားဘူး၊ ဘယ္သူ႕ကို မဆို ဖက္လဲတကင္း၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ဆဲစရာရွိဆဲ၊ ဆိုစရာရွိဆို၊ ေျပာစရာရွိေျပာ၊ ရယ္စရာရွိရယ္၊ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေပါင္းတယ္။ သူနဲ႕ေပါင္းရတာ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။

- တစ္ေခတ္ေျပာင္းရင္ ေကာင္းမွာပဲဆိုၿပီး ေခတ္ေျပာင္းေအာင္ သူလုပ္လိုက္တာ၊ ဒီေခတ္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ႀကီး ေျပာင္းသြားတာ ဦးေန၀င္းက လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာ။ သူကိုယ္တိုင္က မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။

- အေရးအခင္းမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြ ညံ့ဖ်င္းလို႕၊ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ ကမ္းလွမ္းတာကို လက္ခံလိုက္ရင္ ၿပီးၿပီ၊ လူထု လက္ အာဏာေရာက္သြားၿပီ။ _ _ _ အဲဒီအခြင့္အေရးဟာ အႀကီးမားဆုံး အခြင့္အေရး၊ သူတို႕ ပထမဆုံး ဆုံးရႈံးတာ။

- ဒုတိယဆုံးရႈံးတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႕ ၁^ ၉၀နဲ႕ စစ္တပ္က ေခၚတာကို မယူလိုက္တာ၊ ယူလိုက္ရင္ ခုေလာက္ဆို သူတို႕လက္ထဲ အာဏာ ေရာက္ေနၿပီ...

စတဲ့ အေရးႀကီးေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာသြား တယ္ဗ်။

သည္အခ်က္ေတြဟာ ဆရာကိုကိုေမာင္ႀကီးရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အာေဘာ္ မ်ား ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကိုယ္ပိုင္အယူအဆကို သူေျပာခြင့္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ မွန္သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ လြဲေခ်ာ္ႏိုင္သလဲဆိုတာ ထပ္ဆင့္ ေစာေၾကာသင့္ေသးတယ္ထင္ပါတယ္။

သည္လို ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္ ဆရာတက္တိုး မကြယ္လြန္ခင္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ေျပာဖူးတာမ်ိဳးေတြလည္း ေပၚထြက္လာႏိုင္တယ္ဗ်။

ဆရာတက္တိုးက-

“ဦးေန၀င္းဟာ ငါ့အေပၚ အလြန္ေကာင္းခဲ့တယ္။ ငါ့ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္တစ္ေယာက္လို႔တာင္ ေျပာႏိုင္တယ္။ ငါ့ကို ညႊန္ၾကားေရး၀န္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စတဲ့ ရာထူးႀကီးေတြ ေပးၿပီး ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းသူျပည္သားေတြဘက္က စာနာစိတ္နဲ႔ ၾကည့္ရင္ ငါ သူ႔ကို ေက်းဇူးမတင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သူ႕ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ အင္မတန္မွ နစ္နာခဲ့တယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္ဗ်ာ။

ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ အလားတူ တစ္ဦးခ်င္း အာေဘာ္မ်ားကို ေပါင္းစုၿပီး တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးကာ သမိုင္းျပဳစုနည္းနဲ႕ ျပဳစု မွတ္တမ္းတင္ျခင္းပါပဲ။

အမ်ိဳးသားပညာ၀န္ ဦးဖိုးက်ားေရးတဲ့ ေခတ္မီျမန္မာရာဇ၀င္ အက်ဥ္းကို ေက်ာင္းမွာလည္း သင္ခဲ့ရတယ္။ အခုထိလည္း လက္တစ္ကမ္းအမီထားၿပီး သတိရတိုင္း ျပန္ဖတ္ေနပါတယ္။

“ဤ ရာဇ၀င္က်မ္းငယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္း အခ်က္တို႔မွာ ထိုငယ္ရြယ္သူတို႔သည္ အမွားႏွင့္အမွန္၊ အဆိုးႏွင့္ အေကာင္း တို႔ကို ခြဲျခားသိျမင္ေရး၌ မ်ားစြာ အကူအညီ ရေစႏိုင္ရန္ ရည္သန္ ေရးထားေပသည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုလူငယ္တို႕၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အက်င့္စာရိတၱ ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ ႏွလုံးရည္ပညာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္ပညာအတြက္လည္း ပါသြားေလသည္” လို႔ ဆရာႀကီး ဦးဖိုးက်ားရဲ႕ စကားခ်ီးမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆရာႀကီးဟာ ရာဇ၀င္က်မ္းျပဳ ဆရာတစ္ေယာက္ထားရွိရမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရွင္းလင္းဆုံး ေျပာျပခဲ့တာ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။ “ထိုငယ္ရြယ္သူတို႕သည္ အမွားႏွင့္အမွန္၊ အဆိုးႏွင့္ အေကာင္းတို႔ကို ခြဲျခားသိျမင္ေရး၌ မ်ားစြာ အကူအညီ ရေစႏိုင္ရန္” ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေႏွာင္းေခတ္မွာ စာေပမ်ား ေရးသားေနၾကသူေတြ၊ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ ျပန္ေျပာသူေတြအေနနဲ႔ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထား ၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အနာဂတ္ ကို သြားေနၾကရာမွာ အတိတ္ကို ျပန္ မၾကည့္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဘိုးေဘးဘီဘင္ေတြေခတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး သင္ခန္းစာေတြ ယူကို ယူရမွာပါ။ သမိုင္းကို မုန္းလို႔ မျဖစ္ဘူး။ သမိုင္းကို ပစ္ပယ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ သမိုင္းကို ပစ္ပယ္တာ သမိုင္းေၾကာင္း မေကာင္းသူေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ယေန႕ေခတ္ ရွင္သန္ေနၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ သမိုင္းကို ျဖတ္သန္းေန ၾကတာပါ။ တစ္ခါတရံ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ ကိုယ္တိုင္ သမိုင္းဇာတ္ေကာင္ေတြျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတရံ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ သမိုင္း ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ သက္ေသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာင္အႏွစ္ငါးဆယ္ အႏွစ္ တစ္ရာ ၾကာျမင့္သြားခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကီးျပင္း ရွင္သန္တဲ့ေခတ္ဟာ သမိုင္းထဲ ေရာက္သြားပါၿပီ။ ေႏွာင္းလူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းကို ျပန္ေလ့လာ ၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ေခတ္ရဲ႕ စံေပတံနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို တိုင္းတာမွာပဲ။ ဥပမာ ဒီေန႕ေခတ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕က ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးထိပ္ထက္ ရြက္ပန္ဆင္ ထားကာ ဒီမုိကေရစီသာလွ်င္ အလိုလား အပ္ဆုံး ႏိုင္ငံေရးစနစ္လို႔ ယုံၾကည္ေနၾကေပမယ့္ ေနာင္ အႏွစ္ ၁၀၀ မွာ ရွိေနမယ့္ လူသားေတြက သူရဲေကာင္း ဘုရင္တစ္ပါးကို စၾက၀ေတးမင္းအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ ကိုးကြယ္ေကာင္း ကိုးကြယ္ေနၾကလိမ့္မယ္။ အဲသလို မျဖစ္ရဘူးလို႔ ယေန႕ေခတ္ လူသားေတြျဖစ္တဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔က အမိန္႔ ေပးလို႔ မရပါဘူး။ ေသတမ္းစာ ေရးခဲ့လို႕ မျဖစ္ပါဘူး။ သူတို႕ေခတ္ သူတို႕အသိဥာဏ္ က ေစစားရာကို သူတို႔ လုပ္ၾကမွာပါပဲ။

သို႔ေပမယ့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာ ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေႏွာင္းလူေတြအတြက္ ခ်န္ထားခဲ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ယူတာမယူတာ သူတို႔အလုပ္ပါ။

အလားတူပဲ ယေန႔ခတ္ အသက္ရွင္သန္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကလည္း ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ၾကၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခတ္ရဲ႕ စံေပတံနဲ႔ တိုင္းတာ ၾကဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘိုးေဘးေတြ ဆီက ေကာင္းတာေတြကို ယူ၊ မေကာင္း တာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ ထပ္ မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဖို႕ပဲေပါ့။

ေမာင္၀ံသ

၁၁ မတ္ ၂၀၁၁

တရားမ၀င္ကားမ်ား လုိင္စင္ ေပးဦးမည္

9:43 PM | Posted by Unknown

သင္းေအာင္ Saturday, 11 June 2011 19:22


တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လုိင္စင္ ထုတ္ေပးေရး အစီအစဥ္ကုိ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ စတင္ရန္ အာဏာပုိင္တုိ႔က စီစဥ္ေနသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မွလာသည့္ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

dkba-cars1

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွတဆင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ ကားမ်ား (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

ထိုသို႔ လိုင္စပ္ ထပ္ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးသမား တခ်ဳိ႕က လုိင္စင္မ့ဲယာဥ္မ်ားကုိ ေဒသအသီးသီးမွ ၀ယ္ယူၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ဳိ႕တြင္ စုေဆာင္းလ်က္ ရိွသည္ဟုလည္း သိရသည္။

“(လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ေတြကို) ရန္ကုန္နဲ႔ ပဲခူးက အရာရိွႀကီးေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ၿခံက်ယ္ေတြ၊ အစိုးရနဲ႔ ပနံသင့္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တိုက္၀င္းေတြထဲမွာ လတ္တေလာ သိမ္းထားၾကတယ္” ဟု ကား အေရာင္းအ၀ယ္သမား တဦးက ေျပာသည္။

လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ ၅ စီးမွ ၁၀ စီးအထိ စုစည္းမိပါက ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေလ့ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္မွစ၍ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း၊ တရား၀င္ လိုင္စင္ ရယူျခင္းတုိ႔ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖုိးက လုိင္စင္၏ တန္ဖုိးထက္ အဆမတန္ နည္းပါးေနသည္။

က်ပ္ သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ တန္ေၾကးရွိေသာ မတ္ခ္တူး ၂၀၀၀ မုိဒယ္ တစီးလွ်င္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ေစ်းကြက္တြင္ သိန္း ၆၀ ခန္႔ ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ တိုယိုတာ ကို႐ိုလာ ဗင္၊ စပရင္တာ၊ ဆန္နီဆူပါဆလြန္း စသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ၂၅ သိန္း၊ သိန္း ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ လမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ကားေမွာင္ခုိသမားတို႔၏ ဘူမိနက္သန္ျဖစ္ေနသည္ဟူေသာ သုံးသပ္မႈမ်ား ေပၚထြက္ေနသည္။

“တစီး ၁၀ သိန္း၊ ၁၅ သိန္း ေပးလိုက္ရင္ လတ္တေလာ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳတဲ့ သေဘာ ရိွေနတယ္” ဟု ရန္ကုန္မွ ကားအေရာင္းအ၀ယ္သမားတဦးက ေျပာသည္။

ကားမ်ား တင္သြင္းမႈကုိ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရသည္။

ျပည္ပမွ တရားမ၀င္ သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ကာလတန္ဖိုး၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ဒဏ္ေၾကး ၁၅ သိန္း ၅ ေသာင္း ေပးေဆာင္ေစျခင္းမ်ား ၿပီးစီးပါက လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ယမန္ႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဒဏ္ေၾကး ေပးရမည္ ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသူ နည္းပါးလာသည့္ အတြက္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုိစဥ္က လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း အစီအစဥ္သည္ ၂ လ ၾကာျမင့္ခ့ဲၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အဆုံးသတ္ခ့ဲသည္။

Credit: Irrawaddy
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6581-2011-06-11-12-25-14

အိႏၵိယအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ေတာ္ လွန္ေရးသမား (၃၄) ဦးကို နယူးေဒလီတြင္ ဂုဏ္ျပဳ (႐ုပ္သံ)

9:31 PM | Posted by Unknown

ဘဝထဲက ရတနာ၊ ရင္ထဲက ကဗ်ာ (၂၀) (တင္မုိး)

ဘဝထဲက ရတနာ၊ ရင္ထဲက ကဗ်ာ (၂၀)
တင္မုိး
ဇြန္ ၅၊ ၂၀၁၁၁။

ဧၿပီလဆန္းတယ္ ဆုိရင္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သႀကၤန္အေငြ႔အသက္ ရနံ႔ကေလး ေမႊးစျပဳၿပီ။ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ေဆာင္းလက္က်န္ အေအးဓာတ္ကေလး ေထြးပတ္ေနဆဲေပါ့ေလ။

ဒါေပမယ့္ “စပရင္ရာသီ” ေခၚတဲ့ ဖူးပြင့္ရာသီအစမုိ႔ သစ္ရြက္အဖုကေလးေတြ၊ အဖူးကေလးေတြ ျပစျပဳလာၾကၿပီ။ လမ္းမႀကီးေတြနဲ႔ ပန္းၿခံေတြထဲမွာေတာ့ ပန္းေရာင္လြင့္လြင့္ ပြင့္စျပဳတဲ့ပန္းေတြ၊ အျဖဴေရာင္ ပန္းပြင့္ကေလးေတြ ျမင္ရလုိ႔ စိတ္သစ္ႏုိးႂကြလာၾကၿပီ။ မိႈင္းမႈန္ျပာရီ ေဆာင္းရာသီေႏွာင္းခဲ့ၿပီမုိ႔ အခန္းေအာင္းေနရတဲ့ဘ၀က ေနေရာင္ပ်ပ် လင္းခဲ့ရေခ်ေပါ့။ ဒီေတာ့ ေဒါင္းသႀကၤန္ကေလးကုိ သတိရၿပီး ကဗ်ာဖြဲ႔ခ်င္စိတ္ ေပၚမိတယ္။

၂။

ေဒါင္းသႀကၤန္

အဖုအထစ္ကေလးေတြနဲ႔

ႏုသစ္တဲ့ရာသီေရာက္ျပန္ၿပီ။

ပူပူေႏြးေႏြး

ေတာအေရးက စိမ္းျမျမ

ပြင့္သစ္ျဖဴနီေတြ လွျပန္ေပါ့

ဥေရာပရဲ႕ ပြင့္ဖူးရာသီ။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့

ေႏြရာသီ ေနျခည္ခၿပီမုိ႔

သႀကၤန္က်လုိ႔ ေရႊခြက္ခ်ီ

ေရပက္မည္လုိ႔ တကဲကဲ။

တူးပုိ႔ တူးပုိ႔ စည္တုိသံ

ျမနႏၵာ ကဟန္မူရာကေလးေတြနဲ႔

ေမႊးနံ႕သာ ေရတစက္တမႊား

ေငြခြက္ဖလား တကိုင္ကုိင္

သံခ်ပ္ေတြ ၿမိဳင္ၿမိဳင္တုိင္ၾကေပါ့

ပိေတာက္ခုိင္၀ါ၀ါ၀င္း

တာသႀကၤန္ အခါႀကိဳလု႔ိ

သေျပညိဳ အတာအုိးေတြနဲ႔

ရြာ႐ိုးမွာ ပရိတ္ပန္းေတြက

ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ဆုမြန္ေတာင္းၾကတယ္

ေဒါင္းက, လုိ႔ ေျပတခြင္မွာႏႊဲၾကမယ့္

ေက်ာင္းအမတုိ႔ရဲ႕ ေရသဘင္မဟာပြဲ။

အထက္က သံခ်ဳိေလးခ်ဳိးကဗ်ာကေလးတပုဒ္ကို ခ်ေရးမိပါေတာ့တယ္။ သႀကၤန္မုိးမွာ သႀကၤန္ပုိးက ႐ိုးတုိးရြတ ျဖစ္လာဟန္ တူပါရဲ႕။

၃။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ တႏွစ္ေျပာင္းခဲ့ေလတုိင္း တေခတ္ေကာင္းႏိုးႏိုး လက္ခ်ဳိး ေရတြက္မိတယ္။ “ေရႊငံုးမင္း အၿမီးေမွ်ာ္သလို ခရီးေတာ္ နီးရက္နဲ႔ေ၀း” ရျပန္ၿပီလား။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ၾကမၼာကံကုိ စစ္တမ္းထုတ္ရင္း ဟုိေငးေငး၊ သည္ေငးေငး ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀းေရာ့သလား။

ရပ္ေ၀းေရာက္ ကဗ်ာဆရာ လြမ္းဇာတာေႏွာင္၀ဋ္က ကၽြတ္ခ်င္လွၿပီမုိ႔ လမ္းစတေမွ်ာ္ေမွ်ာ္နဲ႔ ညိႇဳးေရာ္မိတယ္။ အုိ … လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀မရေသးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး ငါေဆြးေနလုိ႔ေကာ ၿပီးမွာလား။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥ သတိတရနဲ႔ လုပ္ၾကရမွာ မလြဲပါဘူး။ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ် ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် လံု႔လအားထုတ္ အလုပ္လုပ္ၾကရမွာပါကလား …။ အေဆြးဖယ္ၿပီး အေတြးႂကြယ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ အမ်ားတီးတဲ့လက္ခုပ္ထဲမွာ ငါတလက္ခုပ္ ေရတမႈတ္ ပါပါေစ။ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔အတူ ေယာက်္ားဘသား ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲမွ ရဲစိတ္ေတြလွ်မ္းၿပီး ပန္းတုိင္ ေရာက္ေပမယ္။

ဒီေတာ့ ကဗ်ာေရးၿပီး မိမိကုိယ္ကုိေရာ အမ်ားကုိပါ အားေပးရျပန္တာေပါ့။

၄။

လြတ္လပ္မႈကုိခ်စ္သူ

ငါဘာေတြးေနသလဲ၊

ငါဘာေရးေနသလဲ

အေဆြးသမားတေယာက္မ်ားလား။

ကိုယ့္ျပည္ကခြာ

ႏုိင္ငံတကာအႏံွ႔သြား

ဒီမုိကေရစီတရား တြင္တြင္ေဟာ

မေမာတမ္း လႈပ္ရွားေနသူလား။

ငါ့၀ါသနာက ကဗ်ာ

ခံစားရာ စာဖြဲ႕

စိတ္ႏြဲ႕သူပဲ ျဖစ္ေလမလား။

တကယ္တမ္းမွာ

ငါဟာျမန္မာစစ္စစ္

ျမန္မာခ်စ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိတယ္။

ငါ့ႏုိင္ငံ ငါလြမ္း

ငါ့လမ္းကုိ ငါေလွ်ာက္

ငါေဆာက္ခ်င္တဲ့အိမ္ကေလးမွာ

အေတြးကေလးေတြ ကြန္႔ျမဴးၿပီး

စိတ္ကူးဥာဏ္ လြတ္လပ္ခ်င္တယ္။

ငါ့ကဗ်ာ ငါဖဲြဲ႔ေတာ့

ကဲ့ရဲ႕ခ်င္လဲ ကဲ့ရဲ႕

ႀကိဳက္တဲ့လူလဲ လက္ခံ

ေ၀ဖန္ခ်င္ရင္ ေ၀ဖန္

ေကသီမွာ ပန္ခ်င္ရင္လဲ ပန္ေပေတာ့

ကဗ်ာဥာဏ္ တေသြးေသြးနဲ႔

ခပ္ေအးေအး ေနခ်င္တယ္။

ဒါေပမယ့္ … အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စစ္တပ္က

လြတ္လပ္စြာ ေတြးႀကံမႈကုိ

ခြင့္မျပဳႏုိင္။

လူထုရဲ႕ ခံစားရသမွ်

ျပန္ၾကားခြင့္မေပးႏုိင္။

သင့္စိတ္နဲ႔ သင့္ကဗ်ာ

လြတ္လပ္စြာ သင္ဖန္တီးရင္

သင့္မီး သင္ေမႊး

ေျပးႏုိင္ရင္ ေျပးေပေတာ့

လြတ္လပ္ေရးမေပးႏုိင္။

ေျခခ်င္းနဲ႔ လက္ထိတ္ကုိ

ဆုတံဆိပ္ အပ္ႏွင္းၿပီး

ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းထားမတ့ဲ

မတရားတဲ့ စစ္အာဏာေအာက္

တေၾကာက္ေၾကာက္ တလန႔္လန္႔နဲ႔

အၿမီးႏွံ႔ေနရတဲ့ငါ့အျဖစ္ကုိ

ငါမခ်စ္ႏုိင္ပါ။

လြတ္လပ္မႈကုိ ခ်စ္သူဟာ

အျပစ္ယူဖုိ႔ လံုေလာက္သတဲ့

စစ္စံုေထာက္ေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္ပါ။

ကဲ … ဒီေတာ့ မေနသာ

တျပည္တရြာေျပးရတာေပါ့။

ေျပးေလေလ ေျပး

ေဆြးေလေလေဆြးရင္း

ေတးခ်င္းေတြဖဲြ႕

တုိက္ပြဲေတြ၀င္ခဲ့ေပါ့။

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ

ေရာင္နီပ်ပ်

ငါျမင္ရရင္လ

ခြာစံုခ်ျပန္လာမယ္

ျမန္မာျပည္သူအေပါင္း

သူရဲေကာင္းတုိ႔ေလ …။

“အခါေတာ္ေရာက္ခ်ိန္ နီးလုိ႔လာၿပီ” ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕မရဲ႕ ျပည္ေတာ္၀င္ေတးသံကုိ ၾကားေယာင္ေယာင္နဲ႔ ကေလာင္ကိုင္မိပါေတာ့တယ္။

အင္း … လူထုဆႏၵျပည့္ေကာင္းပ …။ ။

ေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁၀၈)၊ ေမ ၂၀၀၂

မက္ကိန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (အဂၤလိပ္)

4:32 AM | Posted by Unknown
Press Release McCain

မက္ကိန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာျပန္

4:16 AM | Posted by Unknown
John McCain Press Release Burmese

မယ္ေတာ္ေက်ာင္းတြင္ သံဃာ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာတို႔က စုေပါင္းဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းမည္

3:58 AM | Posted by Unknown
မယ္ေတာ္ေက်ာင္းတြင္ သံဃာ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာတို႔က စုေပါင္းဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းမည္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္၊ မဲေဆာက္
ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၁
ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕ မွာ သံဃာ့ဒါန စုေပါင္းဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပဲြႀကီးကို မၾကာမီက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားက ၀ိုင္း၀န္းႀကဳိးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၀ါတြင္းကာလအႀကဳိ အျဖစ္ ဇြန္လ (၁၉)ရက္ေန (တနဂၤေႏြေန႕)႕တြင္ က်င္းပမည့္ အဆိုပါ စုေပါင္း ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပဲြသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀ိုင္း၀န္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး သံဃာ အပါး ၃၀၀ ေက်ာ္ အား ဆြမ္းဆန္စိမ္းႏွင့္ အျခား လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ာ ၀ိုင္း၀န္းလွဴဒါန္းၾကမည္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သီတင္းသံုးေနသည့္ ထိုင္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားသာမက ျမန္မာဖက္ျခမ္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားကိုလည္း သံဃာ့သမဂၢီျဖစ္ရန္ ပင့္ဖိတ္ ေလာင္းလွဴၾကမည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပူေဇာ္ပဲြကို မဲေဆာက္ၿမဳိ႕ မယ္ေတာ္ေက်းရြာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအနီးရွိ ၀ပ္ထိုင္း၀ပ္ထနာလန္ (မယ္ေတာ္ေက်ာင္း)တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား အမွဴးထား၍ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သာေရးနာေရးလူမႈေရး ဘာသာေရး အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အမ်ားအျပား ၀ိုင္း၀န္း က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေျပာင္းေရြ႔႕ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႕၏ ေခၽြးနည္းစာျဖင့္ ဆြမ္းဆန္တဆုပ္၊ ေဆးတမႈတ္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္းရန္ ႀကဳိးပမ္းလ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမား လူတေထာင္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ရန္မကင္း စက္ရံုမွ စက္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမေလး တဦးက..
“ သမီးတို႕ တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္က သံဃာေတာ္ေတြကို ရွိသမွ်ေလးနဲ႕ ၀ိုင္းၿပီး ေက်းဇူးဆပ္တဲ့ သေဘာေပါ့။ တျခားဟာေတြအျပင္ အရင္ လက္မွတ္မရွိတုန္းက အာဏာပိုင္ေတြက ဖမ္းဟဲ့ ဆီးဟဲ့ ဆို ထိုင္းဖက္ျခမ္းကေရာ ျမန္မာဖက္ျခမ္းကပါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြက ကူညီေပးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတြ ရွိတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ စုေပါင္းၿပီး အလွဴမ႑ာပ္ တခု ထြက္လွဴႏိုင္ဖို႕ ႀကဳိးစားေနတယ္”
ဟု ဆိုသည္။
ယခုလာမည့္ ၁၉ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၂နာရီတြင္ က်င္းပမည့္ အဆိုပါ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပဲြကို စည္သံေဗ်ာသံမ်ားျဖင့္ သာသနာအလံတလူလူ လႊင့္ကာ စည္စည္ကားကားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း ၀ိုင္း၀န္း လွဴဒါန္း ကုသိုလ္ပါ၀င္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဴိးစုအားလုံး စုေ၀းျပဳလုပ္ၾကမည့္ ပြဲေတာ္ရက္သည္ ျမန္မာျပည္၏ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၆၆ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အုိ ဘယ့္ - - ေတးျမဳံငွက္ေတးျမဳံငွက္
ခုိင္ထူး

ေမာင္သစ္မင္းရဲ႕ ကဗ်ာကုိ ကုိရဲလြင္က သံစဥ္ ထည့္ပါတယ္။
ဒီသီခ်င္းကုိ ခုိင္ထူးက ပထမဆုံး ဆုိခ့ဲပုံပါပဲ။ ေတးျမဳံငွက္ စီးရီးထဲမွာပါ။
ေနာက္ေတာ့ ခင္၀မ္းရဲ႕ ပန္းခရမ္းျပာ စီးရီးမွာ ဒီသီခ်င္းကုိ ထပ္ေတြ႔ျပန္တယ္။
ဆုိဟန္ မတူၾကပါ။
ခုိင္ထူးက သူ႔ပုံစံအတုိင္း အားမာန္အျပည့္၊ စာသားေတြကုိ တလုံးခ်င္း ပီပီသသ ျဖစ္ေအာင္ ဆုိတယ္။
ခင္၀မ္းကေတာ့ အားမာန္ မထည့္ဘူး။ ခပ္ေအးေအး ဆုိတယ္။ ေဆြးေဆြးေျမ့ေျမ့ ဆုိတယ္။
အဆုိေတာ္ႀကီး ၂ ေယာက္လုံးက သူ႔ပရိသတ္နဲ႔သူ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရိွၾကပါတယ္။

youtube မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ဒီစတိတ္ရိွဳးက ခုိင္ထူးရဲ႕ တကုိယ္ေတာ္ တင္ဆက္မႈ ျဖစ္ဖြယ္ ရိွပါတယ္။ ၾသစေတးလ်ေရာက္ ဗဟိန္းတင္ ဆုိတ့ဲသူက လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၈ လက တင္ထားတာပါ။ သူတင္ထားတာလုိ႔ သြားကူးယူျပီး ဒီမွာ ျပန္ ေဖာ္ျပနုိင္တ့ဲအတြက္ သူ႔ကုိ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သူ႔စာမ်က္ႏွာ http://www.youtube.com/user/baheintin မွာ ဒီတပုဒ္တည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ခုိင္ထူးပရိသတ္ ျဖစ္နုိင္သလုိ မေန႔က ကြယ္လြန္သြားတ့ဲ ဒီသီခ်င္းကုိ ေရးသားခ့ဲသူ ေမာင္သစ္မင္းရဲ႕ ပရိသတ္လည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။
ခံစားၾကည့္ၾကပါအုံး - ဆရာ့ရဲ႕ ေတးကဗ်ာ၊ ကုိရဲလြင္ရဲ႕ သံစဥ္၊ ခုိင္ထူးရဲ႕ ဆုိဟန္ နဲ႔ ေလးဇီးကလပ္ရဲ႕ လက္ရာ။
-
(ျဖည့္စြက္ခ်က္ - ေလးဇီးကလပ္ရဲ႕ လက္ရာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ စာဖတ္သူ တေယာက္က ေထာက္ျပပါတယ္။ ဇာလ်န္း၊ ပက္ထရစ္တုိ႔တီး၀ုိင္းရဲ႕ လက္ရာျဖစ္ပါတယ္။)

Credit to Irrawaddy blogspot

မင္းေက်ာ္ခိုင္ရဲ႕ အလြမ္းမ်ား

3:34 AM | Posted by Unknown
မင္းေက်ာ္ခိုင္ရဲ႕ အလြမ္းမ်ား

မိုးမခ၊ ဇြန္ ၇၊ ၂၀၁၁ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ကိုေဇယ်ႀကီး ေလးစားတယ္ဗ်ာ …ဟိုတုန္းက တရံတခါဆီကို သတိရမိတယ္ ကိုေနဝင္းေရ …ေနဝင္ေစာတဲ့ ကိုေမာင္ …


ကိုရဲ အင္ၾကင္းေဆာင္ေနာက္က ညေတြ၊ ခရမ္းျပာညေတြကို လြမ္းတယ္ဗ်ာ …

Foo Fighters (Live)

3:08 AM | Posted by Unknown

MTV ရဲ႕ ၂၀၁၁ ရုပ္ရွင္ဆုေပးပဲြ

2:59 AM | Posted by Unknown
ျမန္မာျပည္သား ရုပ္ရွင္ႀကိဳက္ ပရိသတ္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး တင္ျပရမယ္ ဆုိရင္ - တျခား ရုပ္ရွင္ဆုေပးပဲြနဲ႔ ပံုစံ မတူဘဲ တမူကြဲျပားစြာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလး တင္ဆက္သြားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

- အေကာင္းဆံုး စကားလံုးဆု (Best Line From a Movie) ကို ကေလး သရုပ္ေဆာင္ Alexys Nycole Sanchez ပါ၀င္တ့ဲ Grown Ups ဇာတ္ကား
- ပါးစပ္ဟ သြားရည္က်ေအာင္ ေငးရတ့ဲဆု (Best Jaw Dropping Moment) ကို ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးမ်ား အသဲစြဲ Justin Bieber ရဲ႕ Never Say Never ဇာတ္ကား
- အေကာင္းဆံုး အနမ္းဆုကို The Twilight Saga: Eclipse ဇာတ္ကားထဲက မင္းသား နဲ႔ မင္းသမီး တို႔ ဆြက္ခူးခဲ႔ၾကတယ္။

ဖြင့္ပဲြကုိ ေဟာ့ဒီလို ေျပာင္ေျမာက္စြာ ဖြင့္ပါတယ္.....Credit to Irrawaddy blogspot

ေမာင္သစ္မင္း နာေရး


ေတးေရးဆရာ ေမာင္သစ္မင္း (၅၈) ႏွစ္ရဲ႕ နာေရး ဒီေန႔ ညေန ၅ နာရီခြဲက ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ၀ပ္ထက္ပ္လီလာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ မီးသၿဂႋဳဟ္ ၿပီးစီးပါတယ္
သတင္းအျပည့္အစုံကုိ ဧရာ၀တီ ပင္မ စာမ်က္ႏွာ မွာ ဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္ (ဓာတ္ပုံမ်ား-ဧရာ၀တီ)

-
-
-

ျမန္မာစာေပေဟာေျပာပြဲ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ က်င္းပ

2:30 AM | Posted by Unknown

ျမန္မာစာေပေဟာေျပာပြဲ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ က်င္းပ

2011-06-06

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာစာေပ ေဟာေျပာပြဲတရပ္ကုိ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ပူခြ်န္းၿမိဳ႕၊ ဘုိ႔ဆာဂုိလ္ သဘင္ ခန္းမမွာ ဇြန္လ ၅ ရက္ မေန႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ထင္ရွားတဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ စာေရးဆရာ ေဖျမင့္နဲ႔ ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္တုိ႔က ေဟာေျပာခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

(Photo: burmainfokorea.blogspot.com)

ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္ (ဝဲ) ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဖျမင့္ (ယာ) တို႔ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ အင္ခၽြန္း ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: burmainfokorea.blogspot.com)

ဒီအခမ္းအနားမွာ အဓိက ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စာေရးဆရာ ေဖျမင္႔က RFA ကုိ အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“ကိုေအာ္ပီက်ယ္၊ သူကေတာ့ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာေတာ့ ဘဝ တိုးတက္မႈအတြက္ စာဖတ္ျခင္း ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျပာတယ္ဗ်။ ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ စာအုပ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာတာေပါ့ေနာ္။ စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာေတြ ရတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြနဲ႔ စာအုပ္ေတြရဲ့ လူေတြအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြ၊ ကမ႓ာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြ စသျဖင့္ အဲလို စာအုပ္ေတြအေၾကာင္းေတြ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတယ္ဗ်ာ။”

စာေပေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားနဲ႔အတူ စာအုပ္ျပသ ေရာင္းခ်ပြဲနဲ႔ စာေရးသူ စာဖတ္သူ ေဆြးေႏြးပြဲကုိပါ ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာစာေပ ပရိသတ္ ၃၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ စီစဥ္သူတဦး ျဖစ္တဲ့ ကုိဝင္းေပၚေမာင္က ေျပာပါတယ္။

“ပရိသတ္ကေတာ့ ၃၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမွာေတာ့ လူငယ္ေတြ ဘာေတြက်ေတာ့ အေဝးႀကီးဆိုေတာ့ မလာႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ လာတဲ့ ပရိသတ္ကေတာ့ ဒီ စာေပအေပၚမွာ စိတ္ဝင္တစား ရွိလို႔ကို လာၾကတာေပါ့ေလ။ တခ်ိဳ႕ဆိုလည္း ေတာ္ေတာ္ ေဝးေဝးက လာတဲ့လူေတြလည္း ရွိတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမွာ စာအုပ္ျပပြဲေလးလည္း လုပ္တယ္။ စာအုပ္ ေရာင္းပြဲလည္း လုပ္တယ္။ ေရာင္းတဲ့ပြဲလည္း ကုန္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြ ဆရာတို႔ စာအုပ္ေတြဆို အကုန္ ကုန္တာပဲ။”

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက စာေရးဆရာေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားမွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာစာေပေဟာေျပာပြဲေတြကုိ သြားေရာက္ ေဟာေျပာဖုိ႔ အရင္ကေလာက္ အခက္အခဲ မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကုိရီးယားစတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ သာမက ယူေအအီး ေခၚ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုအထိ သြားေရာက္ေဟာေျပာေနၾကၿပီလုိ႔ စာေရး ဆရာေဖျမင့္က ေျပာပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ကဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက စာေရးဆရာေတြဟာ ျပည္ပကုိ ထြက္ခြာဖုိ႔ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္လုိ႔ မရတာကအစ အခက္အခဲေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီလုိ အခက္အခဲေတြ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စာေရးဆရာေတြလည္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ က်င္းပတဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြကုိ ခပ္စိတ္စိတ္ တက္ေရာက္လာႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခုႏွစ္ပုိင္းေတြမွာဆုိရင္ စာေရးဆရာ ေအာင္သင္း၊ ဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳ၊ ဆရာမ ဂ်ဴး၊ ဆရာ ေနဝင္းျမင့္၊ ဆရာမ ခင္ခင္ထူး၊ ဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ဆရာ ေဖျမင့္စတဲ့ စာေပနယ္က ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ယူေအအီး စတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာစာေပ ေဟာေျပာပြဲေတြကုိ တက္ေရာက္ ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

Source: RFA

သူ ့အရိုးဟာ ကိုယ့္အရိုးမဟုတ္ဘူး

2:09 AM | Posted by Unknown

သူ ့အရိုးဟာ ကိုယ့္အရိုးမဟုတ္ဘူးၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မၿပီးၿပတ္ေသးတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တိုင္တန္းမႈေတြကိုအခုတေလာမွာ ၿမန္ၿမန္ထက္ထက္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေပးေနတဲ့အထဲ NDF ႏွစ္ၿခမ္းကြဲအမႈလည္း ပါ၀င္ ပါတယ္။ သကၤန္းကၽြန္းဦးသိန္းညြန္ ့ရံႈးၿပီး ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို ့အသာရသြားႀကတယ္လို ့ရႈၿမင္ေနႀကပါ တယ္။ ေခါင္းေပၚက ခေမာက္ၿပဳတ္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ဦးသိန္းညြန္ ့အၿဖစ္ ေကာ္မရွင္က အတည္ ၿပဳေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီဇာတ္လမ္းအစက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကတည္းက ပ်ိဳးခဲ့ႀကတာပါ။ NDF ရဲ ့ဘ႑ာေရးအ၀င္အထြက္ကိစၥေတြကို ဦးသိန္းညြန္ ့က မီဒီယာအေပၚ ဖြ လို ့ဆိုၿပီး မႀကည္မလင္ၿဖစ္ႀကရာက “ေဆြၿငိမ္း”ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပါတီစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ ့ေကာ့ကရိတ္ဦးသိန္းညြန္ ့ကို ပါတီက ထုတ္ပစ္လိုက္တာပါ။ အဲဒီတုန္းက ၿပည္ပမီဒီယာတစ္ခုနဲ ့ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အၿဖစ္ ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီက၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊဆီက ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈကို NDF ပါတီအေနနဲ ့ရယူခဲ့ပါသလားဆိုတဲ့အေမးခြန္းကို ဥကၠဌဦးသန္းၿငိမ္း ေၿဖရွင္းသြားတာနားေထာင္လိုက္ရပါတယ္။

“ေဆြၿငိမ္းတို ့နဲ ့ႏိုင္ငံေရး တြဲမလုပ္ႏိုင္ဘူး” လို ့လည္း ဦးသိန္းညြန္ ့က ေနာက္ပိုင္းမွာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေကာ္မရွင္ရံုးကလည္း ပက္သက္ဆက္စပ္သူေတြကို ခံုရံုးဖြဲ ့ေခၚယူစစ္ ေဆးခဲ့ ပါတယ္။ၿပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္က မဆံုးၿဖတ္ခင္ကတည္းက ဦးသိန္းညြန္ ့ကို တစ္သီး ပုဂၢလ ိအမတ္အၿဖစ္အတည္ၿပဳေပးလိမ့္မယ္လို ့ အားလံုးကသေဘာေပါက္ၿပီးသားပါ။ မီဒီယာေတြကလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (NLD)က ခြဲထြက္သြားတဲ့ ပါတီဆိုၿပီး NDF ကို ၀ိုင္း၀န္းေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ေငြေရးေႀကးေရးကိစၥကို တူးဆြထိုးႏွက္ႀကပါတယ္။ မွန္တယ္ မွားတယ္ဆိုတာထက္ ဒီလိုသတင္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႀက၊ဖတ္ႀကရတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။

အခုလည္း ဒီႏွစ္မကုန္ခင္ ႀကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္လို ့ပါတီေတြက ေၿပာဆိုေနတုန္း ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဆီက သတင္းတစ္ခု ႀကားရပါတယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာက်ားၿဖဴပါတီ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)က သူတို ့ရွမ္းၿပည္မွာတင္မကဘဲ ေၿမၿပန္ ့ေတြမွာပါ အမတ္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၀င္ၿပိဳင္ေတာ့မယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ဒါကိုလည္း က်ားၿဖဴပါတီက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၿပင္ပမီဒီယာတစ္ခုကို ေၿပာဆိုသြားတာ နားေထာင္လိုက္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ္္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သိုးသိုးသန္ ့သန္ ့ထြက္လာတဲ့ က်ားၿဖဴပါတီနဲ ့ပက္သက္ၿပီး လွ်ံက်လာတဲ့သတင္းေတြက အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအုပ္စုအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာပါ။ အထူးသၿဖင့္ ၿပည္တြင္းမွာ အုပ္စုအေတာင့္တင္းဆံုးလို ့ေခၚရမယ့္ (၁၁)ပါတီစုစည္းထားတဲ့ “ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ ့”အေပၚ လူထုအေနနဲ ့ရႈၿမင္သံုးသပ္မႈေတြအတြက္ စိုးရိမ္စရာပါဘဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အစိုးရ၊ အတိုက္အခံသေဘာထားမ်ိဳး မထားႀကဖို ့ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေၿပာေၿပာလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေနရာ မဆိုစေလာက္သာ ရထားႀကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ ့မိမိကိုယ္ကိုယ္ဒီမိုကရက္တစ္အတိုက္အခံေတြအၿဖစ္ သဲသဲကြဲကြဲခံယူထားဖို ့လိုပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ႔ အစိုးရဟာအရင္စစ္တပ္အစိုးရအေမြကို ခံယူထားတဲ့ ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီအစိုးရလို ့ဘဲ ၿမင္ၿပီး အတိုက္အခံအလုပ္ေတြကိုပီပီသသလုပ္ၿပဖို ့လိုပါတယ္။ အာဏာရပါတီကေတာ့ စကားလံုးလွလွေၿပာမွာဘဲ။ သူ ့ေနရာ ၀င္ လုမခံရေအာင္ တၿခားပါတီ၊ တၿခားအုပ္စုေတြကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ေသြးေဆာင္ ္္ၿဖားေယာင္းမွာပါဘဲ။

သူတို့ေၿပာသလို ဒီမိုကေရစီအပင္ေပါက္ဘ၀မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲက ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြ သင္းသတ္ခံမထားရဖို ့လိုပါတယ္။အာဏာရပါတီနဲ့အုတ္ေရာေရာေက်ာက္ေရာေရာ ဟီးဟီးဟားဟား လုပ္ေနရင္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ ့ဒဏ္ခတ္ၿခင္း ခံရပါလိမ့္မယ္။ ရာဇ၀င္ရဲ ့တရားခံၿဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ရွိလွတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၿပည္သူလူထုႀကီးက တမ္းတၿမင္ခ်င္ေနတာပါ။

စီးပြားေရးသမား စီးပြားရွာတာ ပံုစံမ်ိဳးစံုသံုးခြင့္ရွိပါတယ္။ ေငြရဖို ့ သူက ဘာေပးရေပးရ ေပးမွာဘဲ။ႏိုင္ငံေရးသမား စီးပြားရွာတဲ့အခါ သူ ့မွာ ေပးစရာဆိုလို ့ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုဘဲရွိပါတယ္။ ႏုနယ္လြန္းတဲ႔ ဲ႔ဲ့ၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအခင္းအက်င္းမွာ အေတာ္ေလးသတိထားမွ ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအ၀ယ္မခံရဖို ့လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ပါတီကို ကိုယ္ မေရာင္းစားႀကပါနဲ ့။ ဒီေခတ္က သတင္းေတြ ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ စီးဆင္းေနတဲ့ေခတ္၊ ငါလုပ္တာ ဘယ္သူမွ မသိဘူး မွတ္ေနရင္ ကြဲ သြားလိမ့္မယ္။

အခုလည္း က်ားၿဖဴပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ယခင္ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေနရာကို ေလလံေအာင္ထားပါတယ္။ ေငြက်ပ္ ၂၁ဘီလီယံနဲ ့၀ယ္ယူခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အစိုးရက ေလလံပစ္တဲ့ေၿမအေဆာက္အဦေတြထဲမွာ ဒုတိယတန္ဘိုးအမ်ားဆံုးၿဖစ္ၿပီး ခရိုနီစီးပြားေရးသမားႀကီးေတြၿဖစ္ ္တဲ့ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို ့ေတာင္ လက္ေရွာင္ေနခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေလလံေအာင္တဲ့ေနရာကို အၿမတ္ေငြဘယ္ေရြ ့ဘယ္မွ်ေပးရင္ လက္လႊဲေရာင္းခ်မယ္လို ့လည္း သတင္းေတြႀကားရပါတယ္။

က်ားၿဖဴဥကၠဌမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အစကတည္းက ရွိထားတယ္လို ့သိရေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ ့အစိုးရရဲ ့ေလလံမွာ ဒီေလာက္မ်ားၿပားတဲ့ေငြတန္ဘိုးနဲ ့မရ ရေအာင္၀င္ဆြဲသြားတာကေတာ့ ပါတီဓနအင္အားေတာင့္တင္းေရးအတြက္ လုပ္ရပါတယ္ ဆိုတဲ့ဆင္ေၿခ ေပးႏိုင္ေပမယ့္ ၿပည္သူေတြ လက္သင့္ခံဖို ့မလြယ္လွပါဘူး။ လူထုရဲႏိုင္ငံေရး ယံုႀကည္ကိုးစားမႈ ဟာႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အတြက္ အသက္ေသြးေႀကာပါ။ သတင္းမီဒီယာသမားေတြအေနနဲ ့လည္းကိုယ့္လူ၊ သူ ့လူ သေဘာမထားဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ ့ဘ႑ာေရးရံပံုေငြနဲ ့ရပ္တည္မႈ၀င္ေငြေတြကို အခြင့္ရရင္ ရသလို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၿပည္သူလူထုကို အသိေပးရပါမယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအေနနဲ ့လည္း ေငြေရးေႀကးေရးနဲ ့ပက္သက္ရင္ ထိန္၀ွက္မထားဘဲ လိုအပ္တယ္လို ့ယူဆတဲ့အခ်ိန္မွာ မဲဆႏၵရွင္ၿပည္သူေတြကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးသင့္ပါတယ္။ ေငြတစ္ပဲေၿခာက္ၿပားနဲ ့ႏိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ၿပီး အာဏာႏိုင္ငံေရးလုပ္လို ့လည္း မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘာကဘယ္လို၊ ဒါကဘာ့ေႀကာင့္ဆိုတဲ့ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈကို ၿပည္သူလူထုက အသည္းခိုက္ေအာင္ ႀကိဳက္ပါတယ္။

အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြကို မဲဆႏၵရွင္ေတြက ေတြ ့ခ်င္ႀကတယ္၊ ႀကားခ်င္ႀကတယ္၊ ၿမင္ခ်င္ႀကတယ္။

ေအာင္မ်ိဳးထြန္း

၆- ၆- ၂၀၁၁

(ပူးတဲြပါဇယားမွာ VOL 7 NO 2O THE FLOWER NEWS တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ပုဂၢလိကပိုင္

ၿပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ၿပန္သည့္စာရင္း ၿဖစ္ပါသည္ )

Credit to

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ အင္တာနက္ကေဖး ဆုိင္ရွင္မ်ားစည္းကမ္းခ်က္ (၁၂)ခ်က္ေၾကာင္႔ စိတ္ပ်က္

2:08 AM | Posted by Unknown

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ အင္တာနက္ကေဖး ဆုိင္ရွင္မ်ားစည္းကမ္းခ်က္ (၁၂)ခ်က္ေၾကာင္႔ စိတ္ပ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ အင္တာနက္ကေဖးအခ်ဳိ႕ ပိတ္သိမ္းရန္ စဥ္းစားလာရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အင္တာနက္ကေဖးလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ “ဂိမ္းဆိုင္သက္သက္ ေျပာင္းဖြင့္မယ္” ဟု ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အင္တာနက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းဆုိင္ တြဲဖက္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေမလ ၂၃ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးေသာ အခ်က္မ်ားကို စုေပါင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ဆညန) ႏွင့္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားသို႔ လာေရာက္သုံးစြဲသူမ်ား၏ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ လိပ္စာမ်ား ရယူထားရန္ အခ်က္ အပါအဝင္ အင္တာနက္ကေဖး(PAC)မ်ား လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၂ခ်က္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လုိက္နာျခင္း မရွိပါက လိုင္စင္ပိတ္သိမ္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက PAC မ်ားကို အသိေပးေၾကညာသြားသည္။

အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား PAC လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္(MIT) တြင္ ေလွ်ာက္ထားရာမွ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္အၿပီးတြင္ ဆညနသို႔ လႊဲေျပာင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ ဆညန႐ုံးထံမွ စံုစမ္းသိရွိရေၾကာင္း ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Credit to

ဧၿပီလကတည္းကထုတ္ခဲ့သည့္ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္အထူးထုတ္ ဘာအတြက္ေၾကာင္႔ အေရာင္းသြက္ေနဆဲလဲ ?.

2:06 AM | Posted by Unknown

ဧၿပီလကတည္းကထုတ္ခဲ့သည့္ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္အထူးထုတ္ ဘာအတြက္ေၾကာင္႔ အေရာင္းသြက္ေနဆဲလဲ ?.


ေစာင္ေရ ၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဧၿပီလကထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထူးထုတ္မွာႏွစ္လနီးပါးခန္႔ ၾကာျမင့္လာ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာင္းေကာင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္ ေရာင္းသူမ်ားက ေျပာသည္။

အနီေရာင္ေတာက္ေတာက္မ်က္ႏွာဖံုးျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာ ၎ စာေစာင္မွာ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္(၁)မွ (၅၀)အတြင္း ပါရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းထုတ္ေ၀ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚမွ ဂ်ာနယ္ေရာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းေဌးက စထြက္သည့္ေန႔မွ ယခုအခ်ိန္အထိ တစ္ပတ္လွ်င္ ေစာင္ေရ ၅၀ ခန္႔ ေရာင္းခ် ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"၀ယ္တဲ့သူေတြက အသက္အရြယ္စံု လူစံုပဲ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ မိသားစုေတြျပဖို႔ ၀ယ္တာမ်ားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ေပ်ာက္ေနတာၾကာၿပီေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မမီလုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ "ကြ်န္ေတာ့ ကေလးေတြကိုလည္း ျပတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုၾကား႐ုံပဲ ၾကားဖူးတယ္၊ မျမင္ဖူးၾကဘူး။ ခုဆိုရင္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ႐ိုက္တာ ထင္တယ္" ဟု အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသိန္းေဌး က ေျပာသည္။

၎က ျဖန္႔ခ်ိေရးမွ တစ္ေစာင္လ်င္ ၅၅၀ ျဖင့္၀ယ္ကာ ၁,၀၀၀ ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ကာ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္ အနီး ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္တြင္ ဂ်ာနယ္ေရာင္း ခ်ေနေသာ ဦးေဌးလြင္က "ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္ ေလးကို စံုစံုပါတယ္။ တျခားေနရာေတြမွာ ဒါမ်ဳိးေတြ႕ရဖို႔ ခက္တယ္။ လူႀကီးပိုင္းေတြအ၀ယ္မ်ားတယ္။ လူငယ္ပိုင္းေတြရွိေပမယ့္ နည္း တယ္။ တစ္ခုရွိတာက ဒါက သတင္းပံုစံ မဟုတ္ေတာ့ အခ်ိန္မေရြးဖတ္လို႔ရတယ္။ ေဟာင္းမသြားဘူး"ဟုဆုိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အရမ္း ႀကိဳက္တယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ပဲေလ"ဟု အသက္၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသိန္းေဌး၏ သားျဖစ္သူက ေျပာသည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမေသာ္တာ စာေပျဖန္႔ခ်ိေရး၏ပိုင္ရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္စန္းကလည္း ဂ်ာနယ္မထြက္မီ နမူနာပံုစံ ျမင္သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ေစာင္ေရ တိုးျမႇင့္မွာယူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ပံုမွန္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေမာ္နီတာေစာင္ ေရ ၂၀၀ သာေရာင္းခ်ရ ေသာ္လည္း အထူးထုတ္အတြက္ ယခုခ်ိန္ထိ ၁,၅၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ကာ အမ်ားစုမွာ နယ္ပို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ျမ၀တီႏွင့္ မူဆယ္ကို ၂၀၀၊ ပုသိမ္ကို ၃၀၀ ပို႔ေပးရတယ္။ ၿမိတ္ေရာပဲ။ ပံုမွန္ အတုိင္းဆိုရင္ တစ္ပတ္ကို ၂၅ ေစာင္ ေလာက္ပဲ ယူၾကတာ"ဟု ေျပာသည္။

လက္ေပြ႕သမားမ်ားထံမွ ၀ယ္လိုအားမ်ား တိုးျမင့္လာေသာ္လည္း ေဈးႏႈန္းကို ပံုမွန္ ၅၅၀ ႏႈန္းျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေမာ္နီတာအထူးထုတ္ကိုသာ သီးသန္႔ လက္ေပြ႕အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ကိုစိုးပိုင္က လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ေစာင္ေရမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားရာ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ျပန္လည္ရရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

"တစ္ေစာင္ကို က်ပ္ ၁,၀၀၀ ကေန ၁,၅၀၀ အထိ လူေပၚမူတည္ၿပီး ေရာင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အလယ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပည့္ပံုကို ပလတ္စတစ္ေလာင္းထားၿပီး နံရံမွာခ်ိတ္ထားတယ္။ တျခားပံုေတြကိုလည္း စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးအေနနဲ႔ ခ်ဳပ္ထား တယ္"ဟု အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ ကိုစိုးပိုင္ က ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ စထြက္ခ်င္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ေစာင္ေရ ၃၀ ခန္႔ေရာင္းခ်ရရာမွ ယခု ၁၅ ေစာင္ခန္႔သာ ေရာင္းခ်ရေတာ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ထြန္းဦးစာေပ ျဖန္႔ခ်ိေရး ပိုင္ရွင္ ဦးေလးထြန္းဦးကမူ ေမာ္နီတာ အထူးထုတ္မွာ မၾကံဳဖူးေလာက္ေအာင္ အေရာင္း အ၀ယ္သြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမ လ ၂၄ ရက္ေန႔၌အေရာင္းရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"လူေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ၾကခင္ၾကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ရွားပါးဓာတ္ပံုေတြကို သိမ္းထားခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာလည္း အကုန္လံုး တစ္စုတစ္စည္းတည္းပါတယ္"ဟု ဦးထြန္းဦးက ေျပာသည္။ ထုိသတင္းအားျမန္မာတုိင္းဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္.။

Credit to

၇၄-အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ ၇၄-၅-၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

2:01 AM | Posted by Unknown

၂၀၁၁ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ၃၇ႏွစ္ေျမာက္ အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစပ္ တ္လညေ္ န႔ႏွင္ ့ ၇၄-၇၅-၇၆ အက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတခုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦး၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ၁၉၇၄ အလုပ္သမားအေရးအခင္းႏွင့္ အဆိုပါအလုပ္သမားအေရးအခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ အ ျဖစ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၅-ဇြန္လ အလုပ္သမားႏွစ္ပတ္လည္ အေရးအခင္း

(ေခၚ) ေရႊတိဂုံအေရးအခင္းႏွင့္ ၁၉၇၆ မိႈင္းရာျပည့္အေရးအခင္းတို႔တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ အလုပ္သမား ၊ေက်ာင္းသား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း မဆလ စစ္အစိုးရ၏ နည္းမ်ဳိးစုံ ပုဒ္မမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖမ္းဆီထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၅၀ နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လက္ရိွ အ က်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပး ေရးကို ပထမဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေလးအနက္ထပ္မံေတာင္းဆုိသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုလႊာတြင္ ပါ၀င္စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္ဇြန္လ၆ရက္ေန႔ကို၇၄၇၅၇၆အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔သတ္မွတ္က်င္းပသကဲ့သို႔ ေခတ္ေဟာင္းေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ေန႔ကိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေန႔တေန႔သတ္မွတ္က်င္းပသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ၾကသည့္အျပင္ လက္ရွိအက်ဥ္း ေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္း ၅ ဦး၏ မိသား စုမ်ား အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Credit to Naythit

“ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေနတာ” (ကာတြန္း ဟန္ေလး - ဧရာ၀တီ၀က္ဘ္ဆိုက္)

2:00 AM | Posted by Unknown

ေတးေရးဆရာ ေမာင္သစ္မင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီး (႐ုပ္သံ) ေပးပို႔ - ေအာင္လြင္မိုး (ဘန္ေကာက္)

1:59 AM | Posted by Unknown

ျမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕ ဆႏၵျပပြဲ မေအာင္ျမင္

မတူကြဲျပားျခင္းနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီက ဦးေနမ်ိဳးေ၀၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု NDF မွ ဦးမင္းေအာင္ (ဗိုလ္တေထာင္)၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဦးစိုးၾကည္ (သန္လ်င္) ႏွင့္ ဒလ တသီးပုဂၢလ ဦးဝင္းခ်ဳိ တို႕ တီးသာတီးျပီးမျမည္တဲ႕ဆႏၵျပပြဲကို ၀ိုင္းဖို႕ဒီေန႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕လာတဲ႕သူေတြကို လူစုခြဲခံရပါတယ္။

ဒီကေန႕ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႕မွာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႕တဲ႕ အမတ္ေလာင္း ၄ဦးက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသာလြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခြင့္ေတာင္းဆိုထားတာေၾကာင့္ အဂၤါဘုရားဖူးအဖြဲ႕ အိမ္ရွင္မမ်ားအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမားလယ္သမ်ားမ်ားကူညီေရးအဖြဲ႕ ညြန္႕ေပါင္းသမဂၢေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၀င္ေတြက ဆႏၵျပျဖစ္ရင္ပူးေပါင္းဖို႕ဆုိျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕မွာ သြားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ႕ပါတယ္။ ဒီလိုေစာင့္ဆိုင္းေနတုန္း လံုျခံဳေရးအရာရွိေတြက လူစုခြဲခိုင္းတာေၾကာင့္ ဆႏၵျပဖို႕ အစီအစဥ္မေအာင္ျမင္ခဲ႕ဘူးလို႕သိရပါတယ္။ တကယ္သတၱိရွိသူေတြကေတာ့ တကယ္လာၾကပါတယ္။


မလုပ္ရဲဘဲ ဟိုေအာ္ဒီေအာ္ေအာ္ျပီး ခြင့္မျပဳမွန္းသိလွ်က္နဲ႕ ဆႏၵျပခြင့္ေတာင္းတဲ႕ မဲမနိုင္အမတ္မ်ားကေတာ့ ဘယ္သြားပုန္းေနတယ္မသိ။ ဒီလူေတြဟာ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ပဲ သတ္ကြင္းကိုတြင္းပို႕ဖို႕ တြန္းပို႕ေပးသူမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီကေန႕လာသူေတြ အဖမ္းမခံရတာ ေတာ္ေသးတယ္လို႕ေျပာရမွာပါ။

Source: