အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ပန္းခ်ီပညာရွင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား ပုံတူပန္းခ်ီကားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ

Friday, November 19, 2010 8:30 PM | Posted by Unknown

0 Comments to အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ပန္းခ်ီပညာရွင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား ပုံတူပန္းခ်ီကားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ

Post a Comment