ပင္လုံကတိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအသစ္ ဖန္တီးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

Tuesday, August 31, 2010 5:55 AM | Posted by Unknown

ေခတ္ျပိဳင္

ဇင္လင္း / ၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀


စစ္တပ္က ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ (၇) တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ဟု ေၾကညာလိုက္ၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ တန္းစီထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၄၀) ခန္႔မွာ မတရားဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႔၀င္ (၁,၀၀၀) ျပည့္မီေရးႏွင့္ နပန္းလုံးေနရဆဲ။ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားၾကားတြင္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ အမတ္ေလာင္းမ်ား ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေနရဆဲ။ အမတ္ေလာင္း မွတ္ပုံတင္ေၾကး (တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္းႏႈန္း) ႏွင့္ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈရန္ပုံေငြ ရရွိေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရဆဲ။ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္ စာရြက္စာတမ္း ျဖန္႔ေ၀ခြင့္မ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးေနရဆဲ။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္က ဖြဲ႔ထားသည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကမူ အရွင္ေမြးေတာ့ ညခ်င္းႀကီး ဆိုသကဲ့သို႔ ဥပေဒအထက္မွ အခြင့္ထူးရ၍ မေတာ္မတရား မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနသည္။ အခင္းအက်င္းက ရွင္းလင္းလြန္းသည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံေအာက္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက အနည္းဆုံး (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ျမင္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားမွာ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲဟု ဆိုရ႐ုံ အျဖည့္ခံမွ်သာ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ဖြတ္မရ ဓားမပါ ဆုံးမည့္ကိန္းဆိုက္ေန၏။ ထိုအျဖည့္ခံပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို သစၥာခံသင့္ မခံသင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားၾကမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မီေသးသည္။ စင္စစ္ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာဇာစ္ျမစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကိစၥျဖစ္သည္။ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတို႔မွ စတင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံလ်က္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ လမ္းၫႊန္အဆို (၇) ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္…

“အဆို (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုဟု ေခၚတြင္ေစေသာ၊ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။ အဆို (၂) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ တသီးပုဂၢလ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာရွိေစရမည္။ အဆို (၅) ဤဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ လုံေလာက္ေသာ ကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရွိေစရမည္။” စသည္ျဖင့္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ယခု နာဂစ္စစ္ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ လုံးလုံးဆန္႔က်င္ေန႐ုံမက တိုင္းရင္းသားတို႔အား လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေပးေရးတို႔ကို ျငင္းပယ္ထားသျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအသစ္တခုဆီ ဦးတည္ေနေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္ (၇) ခ်က္ကို ယုံၾကည္ေလးစားျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရး အျမန္ရလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒကို အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳၾကေတာ့ဘဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား လြယ္လြယ္ကူကူ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (Federal) မူအရျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲတင္ျပေသာ “ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စာတမ္း” (ဒို႔တာ၀န္ ပုံႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ပုံႏွိပ္ႏွစ္မပါ) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုစာတမ္းတြင္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ျပရာ၌ “ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တည္ဆဲဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံတို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး စေသာကိစၥမ်ားကို စိတ္ဆႏၵရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအာဏာကို သိမ္းပိုက္ထားေသာ ျပည္မ၏ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ ျပည္မ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ အလူးအလွိမ့္ခံေနရေလသည္” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ထိုသို႔ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ေသာအခါ အဓိက ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္သည္ တည္ရွိဆဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ဗမာျပည္မအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဗဟိုအစိုးရတို႔အား ခြဲမထားဘဲ အတူပူးေပါင္းထားျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရတဖြဲ႔တည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္” ဟု လည္းေကာင္း၊ “ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေထာင္လိုခ်က္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ၀ိညာဥ္ခ်ဳပ္သြားသည္မွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္” ဟုလည္းေကာင္း၊ “တည္ရွိဆဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ျငင္းပယ္သည္။ တန္းတူေရးမူကိုလည္း မေပးစြမ္းႏိုင္။ ျပည္ေထာင္စုအာဏာဟူသေရြ႕ကို ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရအမည္ႏွင့္ ဗမာျပည္မက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ သိမ္းက်ဳံးယူၿပီး ျပည္နယ္မ်ားကို မိမိလက္ေအာက္ခံျပည္နယ္မ်ား (Vassal States) အျဖစ္ သြတ္သြင္းခဲ့သည္” ဟု လည္းေကာင္း စာတမ္းတြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မေက်နပ္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ယခုတိုင္ အ႐ိုးစြဲေနသည္ကို စစ္အစိုးရက မသိက်ဳိးကြၽံ လုပ္ေနသည္။ နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လုံး၀လ်စ္လ်ဴျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို သစၥာခံျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေသြးစည္းေရးအား ဥေပကၡာျပဳရာက်ေပသည္။

မ်က္ေမွာက္အေျခအေနအထိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပဋိကၡ၏ အဓိကအခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားတို႔အား လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက မွ်မွ်တတ စဥ္းစားသုံးသပ္ကာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု (Federal) မူအရ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ကမူ တမိန္႔တအာဏာ တျပည္ေထာင္စနစ္ဆီသို႔သာ ဇြတ္တိုးသြားၿမဲသြားေနသည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဦးႏု၏ ျပည္ေထာင္စု (ပထစ) အစိုးရလက္ထက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ၁၉၆၀ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက အစည္းအေ၀းတရပ္ က်င္းပသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ ပါလီမန္အမတ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္တခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးစီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦးစီ၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး (ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳးကိုင္ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ (၃၂) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီက ၁၉၆၁ ဇန္န၀ါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ မူတရပ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုမူတြင္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတိုင္းအတြက္ လုံေလာက္သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရး ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ လုံေလာက္စြာရရွိေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူျဖင့္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုမူခ်ၿပီးေနာက္ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္ေဆးဟုမ္၊ စည္သူဦးတင္၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးၾကာပုႏွင့္ ဦးလွရွိန္တို႔ပါ၀င္သည္ ဆပ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔ခဲ့သည္။ ဆပ္ေကာ္မတီက အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းေလ့လာကာ အစီရင္ခံစာကို (ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ) ႀကိဳးကိုင္ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ “ရွမ္းျပည္နယ္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးစာတမ္း” ကို ျပဳစုသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံက ရွမ္းမူဟု လူသိမ်ားေသာ ထိုစာတမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အထက္ပါစာတမ္းတြင္ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးခြဲေ၀ပုံမွာ မွ်တမႈမရွိဘဲ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အာဏာအရပ္ရပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း၊ ဗမာမ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသည္ဟု မယုံသကၤာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ ပါလီမန္ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) တို႔ အခြင့္အာဏာမတူေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္နယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္အညီအမွ် ေစလႊတ္ခြင့္မရေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္အား တာ၀န္မခံဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုသာ တာ၀န္ခံသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာမရွိသည့္ျပင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ တန္းတူအာဏာရွိေရး၊ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္နယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္အညီအမွ် ေစလႊတ္ခြင့္ရရွိေရး တင္ျပထားသည္။

အထက္ပါစာတမ္းကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္အသက္၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၁၉၆၁ ဇြန္လ (၈) ရက္တြင္ “ျပည္နယ္ေပါင္းစုံညီလာခံ” ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္၌ ဥကၠ႒စ၀္ခြန္ခ်ဳိ၊ ဒု-ဥကၠ႒ စ၀္၀ဏၰ၊ အတြင္းေရးမႉး စ၀္ထြန္းေအး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးလွေဖ (ပအို႔၀္) တို႔ အပါအ၀င္ (၂၂) ဦးပါ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ခဲ့သည္။

အဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “(၁) ျပည္ေထာင္စုခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ (၂) ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုအခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ရန္။ (၃) ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တဦးႏွင့္တဦး ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမွန္သမွ် ခ်စ္ၾကည္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းကို အားေပးကူညီရန္။ (၄) ကမာၻ႔ဒီမိုကေရစီ၀ါဒအရ ရသင့္ရထိုက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ကို ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားတိုင္း တန္းတူညီမွ်မႈ မဆုံး႐ႈံးေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။ (၅) ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးစုတိုင္းတို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ရန္။ (၆) ဤအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္လာမည့္ ကိစၥအ၀၀တို႔တြင္ တညီတၫြတ္တည္း စုေပါင္း၍ ျပႆနာရပ္မ်ားကို တစည္းတလုံးတည္း ေဆာင္ရြက္ရန္” စသျဖင့္ျဖစ္သည္။

ထိုရွမ္းမူစာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက “ရွမ္းမူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေလ့လာၿပီးတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ သတင္းစာကြန္ဖရင့္ေခၚကာ ေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ သူတို႔လုပ္ေနတာ မမွားဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ယခုအပတ္ ပါလီမန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ႔ေနတဲ့ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ရွိတာေတြကို ျပင္ခ်င္ရင္ တင္ျပရန္ ခြင့္ေပးခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဒါေတြ လိုခ်င္တယ္ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေတာင္းတာဟာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို သူတို႔အသုံးျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး သုံးတာကို အစိုးရအဖြဲ႔က စိတ္ဆိုးစရာမရွိဘူး။ … ရွမ္းမူေရးဆြဲျခင္းကို စိတ္မဆိုးဘူး။ … ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္မွာ သို႔ေလာသို႔ေလာ အထင္မွားျဖစ္တယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔လည္း အထင္မွားခ်က္ တခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီအထင္မွားခ်က္ေတြကို စ၀္ခြန္ခ်ဳိနဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံၿပီး ရွင္းလင္းေျပာျပတဲ့အခါမွာ အထင္မွားခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ကုန္တယ္။ … … … အခု သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ လမ္းစဥ္ဟာ ေပးရင္ေပး မေပးရင္ ခ်မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္မဟုတ္၊ က်ေနာ္တို႔ကလည္း မင္းတို႔ခ်ရင္ ဒို႔ကလည္း ခ်မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္မဟုတ္”

“ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေစခ်င္ရင္ ငါတေကာ ေကာ၍မရဘဲ တိုင္တိုင္ပင္ပင္နဲ႔ လုပ္ကိုင္သြားၿပီး အေျဖရွာရပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲခ်င္ရင္ မလိမ့္တပတ္မလုပ္နဲ႔။ မိသားစုအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားၾကရန္၊ လူနည္းစုေတြေရာ ျမန္မာေတြကိုပါ ဒီေနရာက သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ ရွမ္းမူေခၚတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို မ်က္လုံးမျပဴးၾကပါနဲ႔။ မိသားစုအေနနဲ႔ ရွင္းသြားပါမယ္” ဟု ဦးႏုက ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ရွမ္းမူစာတမ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္ေရးကို ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ခြဲထြက္ရန္သေဘာ လုံး၀မေတြ႔ရေခ်။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ရွမ္းမူသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေန႔မွာပင္ (ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္) ကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ပထစ၊ ဖဆပလ၊ ပမညတေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ အမႉးျပဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ာႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေရး လူမ်ဳိးစုတိုင္း တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မူေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံေတြ႔ဆုံကာ ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးၾကသည္ကို အားရေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံညီလာခံႏွင့္ ထိုညီလာခံတြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းျပခြင့္ရသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယႏွင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ကာ ျပည္မႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အၾကား နားလည္မႈပိုမိုရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) က ၁၉၆၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၄) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ ျပည္လမ္း၊ အသံလႊင့္႐ုံခန္းမ ျပည္ေထာင္စုမူေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ …
(တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲၾကစဥ္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတခု၌ အေျခခံဥပေဒအႀကံေပးအရာရွိ ဦးခ်န္ထြန္းက အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား တပုံတေခါင္းႀကီး ေရးဆြဲတင္ျပလာသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ဦးခ်န္ထြန္း၊ ခင္ဗ်ား လန္ဘားေက်ာက္ဒရား* ေတြ ေရးေနလို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ Broad Principle က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာတရားေလာက္ပါရင္ ေတာ္ေရာေပါ့။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုတာေတြကို By Act ပါလီမန္မွာ အက္ဥပေဒလုပ္ရင္ ၿပီးတာပဲ။ ဒီေလာက္ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားနဲ႔ လုပ္ေနရင္ ႏွစ္လ၊ သုံးလနဲ႔ ဘယ္မွာၿပီးႏိုင္ပါ့မလဲ” စသျဖင့္ ေျပာခဲ့သည္ဟု ဦးထြန္းျမင့္က ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “ဥပေဒဆိုတာ Gospal Truth ဘုရားေဟာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လူလုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို လူက ျပင္လို႔မရဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး။ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိ မရွိက အေရးႀကီးပါတယ္” ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းျမင့္က သူ႔အသံလႊင့္႐ုံ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္ေျပာခဲ့သည္။ *လန္ဘားေက်ာက္ဒရား = ကုလားစကား = ရွည္လ်ားေသာဟု အနက္ဆိုလိုသည္။) ယခု နာဂစ္ဖြဲ႔စည္းပုံကို ျပန္ျပင္ဆင္မႈ မျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ထားပုံအရ စစ္ဗိုလ္မ်ား၏ ေစတနာကို ျမင္ႏိုင္သည္။

ဤသမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ ပုံၾကမ္းကို အက်ဥ္းမွ် တင္ျပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ကလိန္က်မႈကို သိသာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေန၀င္းက ျပည္သူလူထုအား လိမ္လည္လွည့္ျဖားကာ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ျငင္းၾကခုန္ၾကေဆြးေႏြးၾကရသည္မွာ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ကိစၥမွ်သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲမည့္အႏၲရာယ္ မရွိေပ။

တကယ့္စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက လမ္းစဥ္ပါတီေထာင္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လမ္းစဥ္ပါတီမေထာင္မီ ဗိုလ္ေန၀င္းက ပထစ၊ ဖဆပလႏွင့္ ပမညတေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မတ္လ (၄) ရက္တြင္ တႀကိမ္၊ ေမလ (၇) ရက္တြင္ တႀကိမ္ႏွင့္ ေမလ (၁၇) ရက္တြင္ တႀကိမ္ (၃) ႀကိမ္ သီးျခားစီေတြ႔ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္တြင္ မလႊဲသာ၍ အာဏာသိမ္းရေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ဧၿပီ (၃၀) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ၀ါဒသေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ရွင္းျပသည္။ တတိယအႀကိမ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အေပၚ မည္သို႔သေဘာထားေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း သေဘာထားကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခု ဇူလိုင္လ (၄) ရက္တြင္ လမ္းစဥ္ပါတီကို အျမဳေတပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္လိုက္ေသာအခါ ဖဆပလ၊ ပထစ၊ ပမညတ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ၎တို႔ေတြ႔ဆုံမႈ၊ ၎တို႔ပါတီအသီးသီး၏ လမ္းစဥ္ပါတီအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ေအာက္ခံပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမား လယ္သမားသမဂၢမ်ားအထိ လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္ေရး-မ၀င္ေရး အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထားကြဲခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပါတီေပါင္းစုံမွ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားအျပား လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္ေရး ဆုံးျဖတ္၍ စစ္တပ္ပါတီကို အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့ၾကသည္။ လမ္းစဥ္ပါတီဆန္႔က်င္သူမ်ား ေထာင္က်တန္းက် ျဖစ္ၾကရသည္။ ပါတီစုံပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္လည္း နင္းေျခခံလိုက္ရသည္။

ထိုစဥ္က စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ႏိုင္ငံေရးသတိရွိရွိ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားမွာ ထိပ္ဆုံးကျဖစ္သည္။ လူငယ့္တပ္ဦး (ဗမာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ မဟာမိတ္ (၁၀) ဖြဲ႔တို႔က “စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၾက” ေၾကညာခ်က္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ မႏၲေလးခ႐ိုင္ လူငယ့္တပ္ဦး၊ တကၠသိုလ္တပ္ဦးသစ္၊ ရခိုင္သံဃာ့တပ္ဦး (ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္)၊ ရခိုင္ေသာတုဇန(သစ္)ဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး သံဃာ့အဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေကာလိပ္ႏွင့္ ပုသိမ္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အစရွိေသာ အဖြဲ႔မ်ားကလည္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္သားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဗကသတို႔၏ ၁၉၆၂၊ (၇) ဇူလိုင္ အေရးေတာ္ပုံသည္ ထင္ရွားေသာ သမိုင္းသာဓကျဖစ္သည္။ ယေန႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ေရးကို ေက်ာင္းသားမ်ားပင္ ဦးေဆာင္ေနသည္။

ယခု လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ စစ္အာဏာသိဒၶိတင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရး-မ၀င္ေရးျပႆနာမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းေခတ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္ေရး-မ၀င္ေရးႏွင့္ သံတူေၾကာင္းကြဲျဖစ္ေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ေခြးကတက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ (Political Space) ရႏိုးႏိုးျဖင့္ မိမိတို႔ယုံၾကည္ခ်က္ကို စြန္႔၊ မိမိတို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းကာ၊ ကြၽန္ခံခဲ့ၾကရဖူးသည့္ သမိုင္းအေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္လည္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္သင့္၏။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္းက သာမန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ေခြးကတက္မွာပင္ ေနရာမရွိေၾကာင္း ျမင္ေနရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္း အကန္႔အသတ္မ်ား၊ မေလွ်ာ္အာဏာသုံး ဟန္႔တားမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အာဏာပါးကြက္သား အင္အားသုံးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္ မျမင္သာေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားလည္း ရွိလိမ့္ဦးမည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေျခအေနေကာင္းမည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ၁၉၄၇ ကတည္းကစခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူကို စစ္တပ္က လုံး၀ပယ္ခ် တိုက္ဖ်က္ေနဆဲရွိသည္ကို မေမ့သင့္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယခုစစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမွာလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသားတို႔အား လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးေရး လမ္းစဥ္အတိုင္း သြားေနသည္။ စစ္တပ္က ဟန္ျပ ျပည္ေထာင္စုျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရက အာဏာအလုံးစုံ ခ်ဳပ္ကိုင္ေရး လမ္းစဥ္အတိုင္းသြားရန္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲကို ျပင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိဒၶိတင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အျဖည့္ခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ဆင္ထားေသာ သတ္ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္ျဖစ္သည္။ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္လွ၏။


စစ္တပ္၏ လက္သုံး၀ါဒျဖန္႔ခ်က္ျဖစ္သည့္ “ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမည့္အႏၲရာယ္” ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစရန္၊ စစ္အာဏာခိုင္ၿမဲေစရန္၊ ေကာလာဟလ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို မေမ့သင့္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး ေသြးစည္းညီၫြတ္လွ်င္ စစ္အာဏာသက္ဆိုးမရွည္ႏိုင္။ ဤသတ္ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဗမာလူမ်ဳိး အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ပိုင္းျဖတ္မႈရွိရွိ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကရေပလိမ့္မည္။

ကိုးကား ။ ။

(၁) ၁၉၅၈-၁၉၆၈ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး (စတုတၳတြဲ) - ဦးျမဟန္ႏွင့္ ဦးသိန္းလႈိင္ ျပဳစု၍ ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႔က စိစစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားပုံႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္း။
(၂) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းကာလ၊ ၁၉၆၂-၁၉၇၄၊ (ပထမတြဲ) - ဦးျမဟန္၊ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္လွဟန္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးသန္းလြင္၊ ဦးစိန္ျမင့္တို႔ ျပဳစု၍ ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႔က စိစစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားပုံႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေမလ။ ပထမႏွိပ္ျခင္း။

ၾကားျဖတ္စက္သတင္း

5:03 AM | Posted by Unknown
၀၁၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၂၃) ရက္

ပ-ကခ်င္ျပည္နယ္တိုင္းမွဴး

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၈ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္ဖက္က တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈရွိေပမဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ တပ္အတြင္းပိုင္းရဲ႕ အေျခအေနက တျဖည္းျဖည္း ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းဘက္က တပ္အတြင္းလႈပ္လာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကိုပါ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့အေနထား ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိ စစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္တြင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဏာသိမ္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ခ်က္မ်ားကို ၾကားသိရတာေၾကာင့္ တပ္တြင္းလႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကူးစက္လာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြရွိရသည္။

ဒါေၾကာင့္လက္ရွိ တပ္မေတာ္အတြင္းကိစၥကို ျပန္လည္စည္း႐ံုးဖို႔လိုတယ္။

ျပန္လည္စည္း႐ံုးလို႔ မရရွိရင္ေတာ့ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သလို လက္ရွိ စစ္ေရးဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္ၾကားမွာ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ မျပဳလုပ္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းအာဏာ သိမ္းဖို႔ကို ျပဳလုပ္လာႏိုင္တဲ့အခ်က္ တင္ျပတာပါ။

ပ-ကကၾကည္း

လ-ကခ်င္ျပည္နယ္တိုင္းမွဴး

နံနက္ ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒုတိုင္းမွဴး ျပဳလုပ္စီစဥ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ လက္ရွိတိုင္းမွဴးကို ခိုင္းထားတဲ့အတိုင္း စစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ကို စီစဥ္ပါ။

လက္ရွိတပ္အတြင္း အာဏာသိမ္းသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းမွဴးမ်ား ေဝဖန္ပိုင္ခြင့္မရွိ္ဘူး။ လက္ရွိအထက္ လူႀကီးေတြရဲ႕ကိစၥကို အထက္လူႀကီးအခ်င္းခ်င္း ျပဳလုပ္စီစဥ္သြားလိမ့္မယ္။

တိုင္းမွဴးလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ တပ္ရင္းမ်ားရဲ႕ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနမ်ိဳးကိုသာ တင္ျပေပးဖို႔ကိုျပဳလုပ္ စီစဥ္သြားပါ။ အေျခအေနကို အထက္ၫႊန္ၾကာခိုင္းတဲ့ ကိစၥကိုသာ စီစဥ္ျပဳလုပ္ ျပင္ဆင္သြားဖို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။

၂၀၀၉ NDD စစ္အဂၤါစဥ္အရ။

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္) ဒုတိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စံသိန္း

ပ-ဗခေအာင္သန္းထြဋ္ (အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း)

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၉ နာရီ

က်ေနာ္တို႔ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနက တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ဘက္က တပ္မ၊ တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးအသံမ်ား ၾကားလာတာေၾကာင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အမ်ားႀကီးခက္ခဲမႈရိွတယ္။

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ဖို႔ကိစၥကို တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးကို ထိမ္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ဆိုတာ လက္ရွိအာဏာနဲ႔ ျပဳလုပ္တည္ေဆာက္မႈပိုင္းကို စီစဥ္လို႔မရရွိဘူး။

လက္ရွိရဲေဘာ္မ်ား ေတာင္းဆိုမႈပိုင္းနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ေငြေၾကးမ်ားအစ အထက္ကေျပလည္ေအာင္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးမွ လက္ရွိတပ္မေတာ္ထိမ္းခ်ဳပ္လို႔ ရရွိမွာျဖစ္တယ္။ လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားကို ထမ္းဖို႔ကိစၥက သိပ္မလြယ္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ အထက္ကို တင္ျပတာပါ။

ပ-ဗခေက်ာ္ၿဖိဳး (ႀတိဂံတိုင္း)

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၁၀ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက တပ္မေတာ္အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ တိုင္းလက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမွာ လက္ရွိ (၂၂၆)၊ (၂၂၇) တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရိွအေျခအေနမွာ ပိုဆိုးေနတယ္။

လက္ရွိတပ္ရင္းမ်ားပါဝင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတပ္ရင္းမ်ား အပါအဝင္ေတာင္းဆိုမႈပိုင္းကို ျပဳလုပ္လာတဲ့ အခ်က္မ်ားေတြ႔ရွိရသည္။

တပ္ရင္းမ်ားအပါဝင္ ေတာင္းဆိုမႈမွာ လက္ရွိကုန္ေဈးႏႈန္းကို အဓိကခ်ေပးဖို႔နဲ႔ လက္ရွိရဲေဘာ္မ်ားရဲ႕ ရိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာကို လံုေလာက္စြာခ်ေပးဖို႔ လာစာေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ ရဲေဘာ္မ်ားစုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထက္ခ်ေပးဖို႔ ပါဝင္ကိစၥမာ်းကို ေတာင္းဆို တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိ တိုင္းလက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေတြကိုယ္တိုင္ အခုလိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ တျခားတပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းထားဖို႔ မလြယ္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္တယ္။ အထက္ကို တင္ျပတာပါ။

၂၀၀၉ NDD စစ္အဂၤါစဥ္အရ။

ႀတိဂံေဒသ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (တသခ) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ တိုင္းမွဴး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ၿဖိဳး

အမွတ္ (၂၂၆) ေျခလ်င္တပ္ရင္း (လြယ္ေမြ) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး လွမ်ိဳး

အမွတ္ (၂၂၇) ေျခလ်င္တပ္ရင္း (မိုင္းခတ္) ဗိုလ္မွဴး ႏိုင္လင္းစိုး (ေခတၱရင္းမွဴး)

ပ-ဗခေက်ာ္ေဆြ (ဧရာဝတီတိုင္း)

လ-ကကၾကည္း

ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အထက္တင္ျပခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ တပ္မ၊ တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးၾကပ္တည္းလာတဲ့ အခ်က္ေတြ႔ရွိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတပ္ဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ အထက္က ပါတီအသြင္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ကိစၥမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိပါတီဝင္မ်ားက ဧရာဝတီတိုင္းရွိ အခြင့္အေရးမ်ားကို တပ္မေတာ္ထက္ ပိုယူၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ႔ရွိရသည္။

ပါတီအသြင္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးအခြင့္ေရးေပးတာေၾကာင့္ ဂိတ္ေတြမွာ အားလံုးကို တာဝန္ယူၿပီးအထက္က ျပဳလုပ္ခိုင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေၾကာင့္ တပ္တြင္းဝင္ေငြပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးေလ်ာ့က်သြားတဲ့အခ်က္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဒီကိစၥကို မေျဖရွင္းရင္ ဒီထက္ဆိုးလာႏိုင္တဲ့အခ်က္ တပ္ရင္းမွဴး တင္ျပလာတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနကို အထက္ကို တင္ျပတာပါ။

ပ-ရခိုင္ျပည္နယ္

လ-ကကၾကည္း

ေန႔လည္ ၂ နာရီ

ကေနာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး လက္ရွိျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသြင္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ခ်ိဳ႕ကို တပ္မေတာ္ထက္ပိုၿပီး အခြင့္ေရးေပးတာက သဘာဝမက်တဲ့အခ်က္ ေတြ႔ရွိရသည္။

*ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္အမည္ခံၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမပိုင္မ်ားက အေျခအေနမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္။

လက္ရွိတပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္သလို လက္ရွိက်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလိုအခြင့္အေရးေပးတာကို သိပ္မေက်နပ္ဘူး။

လက္ရွိအေျခအေနကို ဒီအတိုင္းလြတ္ထားမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီၾကားမွာ ပိုဆိုးသြားႏိုင္တယ္။ ဒါကို မျဖစ္ေအာင္ အထက္ကို တင္ျပတာပါ။

ပ-ကကၾကည္း

လ-နပတ

ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္မ်ားက လက္ရွိတိုင္းအတြင္း တပ္မတပ္ရင္းမ်ားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီတိုင္းထိမ္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ကို တာဝန္မယူတဲ့အခ်က္ကို တင္ျပထားၾကတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္ေအးကိုလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသြင္းေျပာင္းလိုက္တဲ့ ကိစၥကလက္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမ်ားနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ခ်ိဳ႕ကို တပ္မေတာ္စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဝင္စြတ္ဖက္ျပဳလုပ္တယ္ဆိုၿပီး မေက်နပ္လို႔ တင္ျပလာတဲ့ အခ်က္မ်ားေတြ႔ရွိရသည္။

*ပါတီအသြင္ အမည္ခံလိုက္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ အမည္ကိုေျပာဆိုၿပီး တပ္မေတာ္စီးပြားေရး ေနရာမ်ားကို ျပဳလုပ္လာတဲ့အခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိရသည္။

ဒီတိုင္း လြတ္ထားမယ္ဆိုရင္ အေျခအေနက ဒီၾကားမွာ ပိုဆိုးသြားႏိုင္တယ္။

*ေနာက္တစ္ခုက ဧရာဝတီတိုင္းကလည္း ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမ်ားကို သေဘၤာဂိတ္ေတြမွာ ခ်ထားလို႔ တပ္မေတာ္ဝင္ေငြပိုင္းက ပိုအားနည္းလာတာေၾကာင့္ အေျခအေနကို အထက္က ဒီတိုင္းလြတ္ထားမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္လာတဲ့အေျခအေနကို တာဝန္မယူဘူးဆိုၿပီး တင္ျပထားတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၂၄) ရက္

ပ-ပခတိုင္းမွဴး

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၈ နာရီ

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ပဲခူးတိုင္းတြင္းရွိ တပ္မ (၇၇) လက္ခံတပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနက ပိုၿပီးၾကမ္းလာတဲ့ အခ်က္ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းနဲ႔ တပ္မ (၇၇) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္မ်ားက ဒီေန႔နံနက္မွာ ေသနတ္မ်ားပစ္ခတ္မႈ ဆိုင္ရာကို ျပဳလုပ္ၿပီး တပ္ရင္းလက္ေအာက္ခံ အေျခအေနက ပိုၿပီးဆိုးလာတဲ့အခ်က္ ေတြ႔ရွိရသည္။

အေျခအေနက တပ္တြင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေသနတ္ေဖာက္ေနတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားရင္ အေျခအေနက ပိုၿပီးဆိုးသြားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ႔ရွိရသည္။ အထက္တင္ျပတာပါ။

ပ-တနသၤာရီတိုင္း

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ လက္ရွိအထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္လို႔ လက္ရွိအခ်င္းခ်င္းပိုၿပီး ၿငိစြန္းလာတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိကဝဲအေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး အတြင္းပိုင္းေနရာမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားခ်ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္မႈျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ လက္ရွိအထူးေထာက္လမ္းေရး (၇) ဦးကို ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး တပ္ရင္းမွဴးကိုယ္တိုင္ လက္ရွိတပ္တြင္းမွာ ဖမ္းဆီးထားလိုက္တဲ့ အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ေနာက္တစ္ခုက လက္ရွိၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ (၁၇) တပ္ရင္းမွာလည္း လက္ရွိဝင္ကိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေနတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ပိတ္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕အတြင္း စီးပြားေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္စီစဥ္ေနတဲ့ အခ်က္ကိုေတြ႔ရွိရတာကို အထက္တင္ျပတာပါ။

ပ-ရဲျမင့္ဌာနခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္

လ-နပတ

နံနက္ ၉ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က လက္ရွိအေျခအေနကို ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ပ်ဥ္းမနားမွာရွိတဲ့ တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ငယဒငိူ လက္နက္ငယ္မ်ားနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈဆိုင္ရာကို ျပဳလုပ္လိုက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ကားေမာင္းတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦး က်ဆံုးသြားတယ္။

ကားေမာင္းတစ္ဦးသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္က လက္ရွိဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး ဌာနခ်ဳပ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုတင္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ၾကား အထြက္ကစၿပီး ျပဳလုပ္ခံရတာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ကားလမ္းေၾကာင္းကေန ေဘးကိုထိုးရပ္ၿပီး က်သြားတာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္လက္ကို ထိမွန္ၿပီးေဆး႐ံုကို ပို႔ေဆာင္ထားပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ တပ္မေတာ္အတြင္းက တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္စီစဥ္တာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမႈပိုင္းကိုျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ ကားေမာင္းတဲ့ အရာရွိဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္စိုးထြန္း ေနရာမွာ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ အထက္ကိုတင္ျပတာပါ။

ပ-နပတ

လ-ရဲျမင့္ဌာန

နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္

မင္းတို႔ ဌာနတင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရရွိပါတယ္။

လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ကို အခုလိုျပဳလုပ္တဲ့ လက္ခ်က္က ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္ဆိုတာကို အေသးစိတ္ ျပဳလုပ္စံုစမ္းမႈပိုင္းကို လုပ္သြားပါ။

လက္ရွိျပဳလုပ္တဲ့ တပ္ၾကပ္ႀကီးကိုလည္း ေသခ်ာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈပိုင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီး ဒီကိစၥေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ ေသခ်ာဖိထားဖို႔ လိုတယ္။ လက္ရွိဒဏ္ရာရသြားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ကိုလည္း ေသခ်ာျပဳလုပ္ေပးဖို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။

လက္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈပိုင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ကို အေျခအေနထူးျခားမႈရွိရင္ ခ်က္ခ်င္းတင္ျပေပးဖို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။ အေျခအေနမ်ား အေၾကာင္းစံုကို တင္ျပေပးဖို႔ျပဳလုပ္ပါ။

ပ-ဗခကိုကို

လ-နပတ

နံနက္ ၁၀ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္က က်ေနာ္တို႔ လံုၿခံဳေရးပိုင္းယူထားတဲ့ ၾကားအတြင္းမွာ လက္ရွိပစ္ခတ္မႈပိုင္း ျပဳလုပ္တာကို ခံရတယ္။

လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္က လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းျဖစ္တဲ့ (၈၅) တပ္ရင္းက တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးက က်ေနာ္တို႔ လံုၿခံဳေရးယူထားတဲ့ၾကားက ပစ္ခတ္မႈပိုင္းျပဳလုပ္လိုက္တယ္။ လက္ရွိ တပ္ၾကပ္ႀကီးမွာပါသြားတဲ့ လက္နက္အမ်ိဳးအစားမွာ M3 ျဖစ္ၿပီး က်ည္ဆံက ၅ ေတာင့္ပါသြားၿပီး ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္တယ္။

ပစ္ခတ္မႈအခ်ိန္မွာ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိရင္ဘတ္ေနရာမွာ ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး အေရးေပၚေဆး႐ံုကို ပို႔ေဆာင္ထားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ ကားေမာင္းတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးက ၃ ခ်က္မွန္ၿပီး ေသဆံုးသြားပါတယ္။

လက္ရွိ (၈၅) တပ္ရင္းတရင္းလံုးကိုလည္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပိုတင္းၾကပ္မႈပိုင္းကို က်ေနာ္တို႔ဘက္က ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္စအထြက္မွာ စၿပီးပစ္ခတ္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က လံုၿခံဳေရးယူ ထားပါတယ္။ အထက္ကို တင္ျပတာပါ။

FTUB Database မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၀၉ စစ္အဂၤါစဥ္အရ။

ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ေဝလြင္၊

အမွတ္ (၈၅) ေျခလ်င္တပ္ရင္း (ေနျပည္ေတာ္- ပ်ဥ္းမနား)

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္ဝင္း

ပ-နပတ

လ-ဗခတင္ေအာင္ျမင့္ဦး

ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္

လက္ရိွ ကေလာအေျခစိုက္ တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနမ်ားကို အထက္တင္ျပေပးပါ။

ကေလာအေျခစိုက္ တပ္မ (၅၅) ယူထားတဲ့ ေနရာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနမေကာင္းရင္ တပ္မွဴးကိုေခၚယူၿပီး စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။ လက္ရွိ နံနက္ပိုင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ ယာဥ္တန္းကားကုိ တပ္တြင္းက တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးက ပစ္ခတ္မႈပိုင္ျပဴးလုပ္လုိ႔ အရာရွိတစ္ဦးက်ဆံုးမႈ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္က ဒဏ္ရာရရွိသြားတဲ့ အခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနကသိပ္ၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္းမွာလည္း လံုၿခံဳေရးပိုင္းကို မေတြ႔ရွိရေတာ့ဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ျမင့္ဦးလည္း ခရီးလမ္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတိထားဖို႔လိုတယ္။ လက္ရွိ ငါတို႔အတြက္ ပိုအေရးႀကီးတယ္။ ေသခ်ာျပဳလုပ္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ပ-ဗခတင္ေအာင္ျမင့္ဦး

လ-နပတ

ေန႔လည္ ၃ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိအေျခအေနစိုက္ တပ္မ (၅၅) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနအားလံုးကို အျပင္ဘက္ကို ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ေတာ့ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးပိုင္းကို ခ်ထားပါတယ္။

လက္ရွိတပ္မ (၅၅) တပ္မမွဴးကို ကိုင္တာနဲ႔ အေျခအေနက တပ္ရင္း၊ တပ္မအေျခအေနကို ပိုၿပီးဆိုးသြားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က အတြင္းပိုင္းကို ပစ္ခတ္မႈမျဖစ္ေအာင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အေျခအေနကို ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ အထက္ကၫႊန္ၾကားသလို တပ္မမွဴးကို ကိုင္ဖို႔ကိစၥက အမ်ားႀကီး ခက္ခဲမႈရွိတယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာအပါဝင္ အေျခအေနက ပိုဆိုးသြားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကိုေတြ႔ရွိရလို႔ အထက္ကိုတင္ျပတာပါ။

FTUB Database မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၀၀၉ စစ္အဂၤါစဥ္အရ။

အမွတ္ (၅၅) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ (ကေလာ)

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးခိုင္

ပ-နပတ

လ-ဗခေမာင္ရွိန္

ည ၆ နာရီ

လက္ရွိထိမ္းထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (၇) ဦးကို လက္ရွိအေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး ထိမ္းသိမ္းဖို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

လက္ရွိထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၃ ဦးနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၄ ဦးကို လက္ရွိထိမ္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

တပ္မေတာ္အတြင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔အတြက္ကို အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

လက္ရွိတာဝန္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိမ္းခ်ဳပ္ထားဖို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးလံုၿခံဳေရးပိုင္းကို တင္းၾကပ္ထားပါ။

ပ-ကကၾကည္း

လ-နပတ

ည ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္

လက္ရွိ ကကၾကည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းျပဳလုပ္တဲ့ အခ်က္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ဌာနခ်ဳပ္အတြင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းမွဴး တပ္ရင္းမ်ားတစ္ခ်ိဳ႕ဝင္ၿပီး ျပဳလုပ္ဖို႔ကိစၥကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိက်ေနာ္တို႔ ကကၾကည္းဌာနမွာ အရာရွိမ်ားတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးပါဝင္ လက္ရွိဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးကို လက္ရွိ ကကၾကည္းဌာနကို အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရာရွိအပါဝင္ေနာက္ထပ္ (၇) ဦးကို ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳလုပ္ထားခ်က္ကို ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ကကၾကည္းဌာနခ်ဳပ္အတြင္း အာဏာသိမ္းဖို႔ ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းမွဴးအပါဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးတို႔အဖြဲ႔က စစ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္မဂၤလာဒံုေနရာကေန စစ္ေရးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ၿပီး ကကၾကည္းရဲ႕ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္မႈပိုင္း ျပဳလုပ္ထားခ်က္ ေတြ႔ရွိရသည္။ အထက္ကိုတင္ျပတာပါ။

၂၀၁၀ ဩဂုတ္လ (၂၆) ရက္

ပ-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းထြဋ္

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၉ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေျမနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားနဲ႔ လက္ရွိတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ၾကားမွာရွိတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ အေျခအေနၾကည့္ၿပီး ၫိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္စီစဥ္ဖို႔ အထက္ကို တင္ျပတာပါ။

လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္တဲ့ ခ်မွတ္တဲ့ လမ္းစဥ္တုိင္းဆို တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အေျခအေနဆိုးလာႏိုင္သလို လက္ရွိႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အေျခအေနက ပိုၿပီးစိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနကို ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာပါဝင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ အခက္ခဲမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး ၿပိဳကြဲအံုႂကြမႈျဖစ္လာႏိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ဖို႔ အခ်က္လက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိတည္ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္စီစဥ္ေပးၿပီးအားလံုး ၫိႇႏိႈင္းမႈပိုင္း ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္။

ဒီတိုင္းေရရွည္ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတခုလံုး ၿပိဳကြဲမယ့္အေျခအေနကို ဆိုးလာဖို႔ အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ အထက္ကိုတင္ျပတာပါ။

ပ-ပခတိုင္းမွဴး

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိတပ္မေတာ္ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိရိကၡာပိုင္းနဲ႔ ေငြေၾကးကိုခ်ေပးၿပီး အထက္ျပဳလုပ္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း ျပဳလုပ္စီစဥ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးခက္ခဲမႈရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ တပ္မ (၇၇) အတြင္းရွိ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းတပ္မ၊ တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအထက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္ၿပီး စီစဥ္ေပမယ့္ ရဲေဘာ္မ်ားက လက္ရွိအေျခအေနမ်ားတြင္ အထက္ကၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ျပဳလုပ္ဖို႔ ခက္ခဲမႈရွိတယ္။

လက္ရွိက်ေနာ္တို႔ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ တပ္မ၊ တပ္ရင္းမ်ားရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အထက္ကထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခေနမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔အတြက္ သိပ္ၿပီးမလြယ္တဲ့ အခ်က္ေတြ႔ရွိရသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ရဲေဘာ္မ်ား ရရွိထိုက္တဲ့ အခြင့္ေရးမ်ားနဲ႔ အတြင္းရိကၡာပိုင္းကအစ လက္ရွိတပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္မ်ားရွိ မိသားစုရရွိထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ေငြေၾကးမ်ားကို အျပည့္အဝခ်ေပးဖို႔ကို အထက္ကိုတင္ျပတာပါ။

ပ-ဗခေသာင္းေအး

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၁၀ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအထက္ကို တင္ျပထားတဲ့အတိုင္းကို လက္ရွိျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိတပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးထက္ ပိုၿပီးအခြင့္အေရးေပးေနတဲ့ အခ်က္လက္မ်ားကို ေတြ႔ရရွိရတယ္။

လက္ရွိက်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းရပိုင္ခြင့္ေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိႀကံ့ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ပိုရရွိတာေၾကာင့္ သေဘာက်ျခင္းမေတြ႔ရွိရဘူး။

တပ္မေတာ္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည္အဝခ်ေပးဖို႔ ကိစၥကို အထက္ကိုတင္ျပတာႏွစ္ခါရွိၿပီး လက္ရွိအေျခအေနတိုင္းသာသြားရင္ တပ္မေတာ္အတြင္းပိုင္း ပိုဆိုးလာဖို႔ရွိတယ္။

လက္ရွိတပ္မေတာ္ စီးပြားေရးနဲ႔ ရဲေဘာ္တစ္ဦးခ်င္း ရရွိတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးထားတဲ့ကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ကို အထက္ကျပဳလုပ္ေပးပါ။ ဒီတိုင္းလြတ္ၿပီး စီစဥ္ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ အေျခအေနဆိုးလာဖို႔ ရွိတာကို အထက္တင္ျပတာပါ။

ပ-ဗခေက်ာ္ေဆြ

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အထက္တင္ျပခ်င္တာက အထက္က စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ရိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ေပးထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိပါတယ္။

လက္ရွိ ရိကၡာနဲ႔ ေငြေၾကးမ်ားခ်ေပးထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ ဧရာဝတီတိုင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာက္အခြန္ကိစၥ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို လႊဲေပးၿပီး ေကာက္ခံခိုင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်က္လက္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထက္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ တင္ျပတာပါ။

လက္ရွိအထက္ ခ်ေပးလိုက္တဲ့ ရိကၡာပိုင္းနဲ႔ ေငြေၾကးမ်ားကို ရရွိေပမယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိစၥကို ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

လက္ရွိတပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးျပဳလုပ္ဖို႔ ႏုတ္ထြက္လိုက္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ အမ်ားႀကီးခက္ခဲမႈ ရွိတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေျခလ်င္၊ ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ားအတြက္က ပိုၿပီးၾကပ္တည္းလာတဲ့ အခ်က္မ်ားေတြ႔ရွိရသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ တင္ျပတာပါ။

ပ-ဗခေမာင္ေအး

လ-နပတ

ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အေျခအေနပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထက္တင္ျပခ်င္တာက တပ္မေတာ္အတြင္းပိုင္းက ထြက္သြားတဲ့ အရပ္ဝတ္လဲလိုက္တဲ့ဝန္ႀကီးမ်ားက လက္ရွိတပ္မေတာ္ကိစၥမွာ ပါဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့တဲ့အခ်က္ကို လူႀကီးတားျမစ္ေပးဖို႔ ျပဳလုပ္ပါ။

လက္ရွိတပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္တို႔ကို လက္ရွိတပ္မေတာ္က အရပ္ဝတ္လဲၿပီး ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို အမိန္႔ေပးၫႊန္ၾကားမႈပိုင္းကို လံုးဝမျပဳလုပ္ဖို႔ကို အထက္ေနျပည္ေတာ္က ၫိႇႏိႈင္းေပးပါ။

ဒီတိုင္းျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ကန္႔ကြက္မႈရွိတယ္။

လက္ရွိတပ္မေတာ္ အာဏာကို အသံုးျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပိုင္းကို ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က လက္ခံႏိုင္မယ့္အေနအထား မရွိသလို တပ္မေတာ္ကို ကိုင္တြယ္မႈ႔ျပဳလုပ္္ၿပီး အမိန္႔ေပးၫႊန္ၾကားမႈပိုင္း စီစဥ္ျပဳလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အေျခေနက လက္မခံႏိုင္ဘူး။ အထက္ကိုတင္ျပတာပါ။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၂၇) ရက္

ပ-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ရွိန္

လ-နပတ

နံနက္ ၈ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔ဖက္က ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးတစ္ဦးကို ထိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။

အေျခအေနက ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီး ေနအိမ္ကိုဝင္ၿပီး လက္ရွိအားလံုးကို ထိမ္းၿပီးေခါင္းေဆာင္ မင္းသားႀကီးကိုေတာ့ ထိမ္းထားၿပီး အထက္ကၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းိကု ၆ နာရီမွာ ထိမ္းသိမ္းၿပီး လက္ရွိအေျခအေနကို ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ထိမ္းသိမ္းဖို႔ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

လက္ရွိဌာနခ်ဳပ္ေနရာကို ထိမ္းသိမ္းဖို႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကိုတို႔ကို တာဝန္ေပးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီး လက္ေအာက္ဌာနမ်ားက မသိရွိေအာင္ ၆ နာရီအတြင္းမွာ ေနအိမ္မွာဝင္ၿပီး ျပဳလုပ္စီစဥ္ၿပီး ေနအိမ္ဌာနတစ္ခုလံုးကို အသံမထြက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးတစ္ဦးကို ထိမ္းသိမ္းပိုင္းကို က်ေနာ္တို႔ဖက္က အထက္ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္းေနအိမ္အတြင္းကို အားလံုးသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္စီစဥ္ထားပါတယ္။

ပ-နပတ

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္

ကကၾကည္းက စီစဥ္ရမွာက လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးကို ထိမ္းသိမ္းထားၿပီး လက္ရွိဌာနခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိမ္းဆည္းဖို႔အတြက္ကို ကကၾကည္းျပဳလုပ္စီစဥ္ၿပီး ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္စီစဥ္ခိုင္းဖို႔ ဌာနအတြင္းပိုင္းကို ေငြေၾကးမ်ားခ်ေပးၿပီး ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္နက္မ်ားနဲ႔ ခဲယမ္းလက္နက္ႀကီးမ်ားကို ဝင္ၿပီး သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးမ်ားကို ဝင္ၿပီး သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းထားပါ။

ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ ဌာနကိုဝင္ၿပီး လက္နက္သိမ္းဆည္းမႈ ကိစၥမ်ားကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို ကကၾကည္းက တာဝန္ယူၿပီး ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီး ထိမ္းသိမ္းမႈကို မေပါက္ၾကားခင္ ဒီကိစၥကို နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ ဆင္ၿပီးျပဳလုပ္ဖို႔ကိစၥကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။

လက္ရွိ ေငြေၾကးမ်ားခ်ေပးၿပီး ရိကၡာပိုင္းကိုလည္း ခ်ေပးၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းတစ္ခ်ိဳ႕မ်ားကို နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ သိမ္းဆည္းဖို႔ကိစၥကို ျပဳလုပ္စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အေျခအေနမ်ားကို ျပဳလုပ္ခိုင္းထားတဲ့အတိုင္း စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိစၥကို ကကၾကည္းက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါ။

ပ-နပတ

လ-ဗခကိုကို

နံနက္ ၉ နာရီ

လက္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတပ္မ တပ္ရင္းမ်ားရဲ႕ အေျခအေနၾကည့္ၿပီး တပ္တြင္းလိုအပ္တဲ့ လက္နက္ပိုင္းဆိုင္ရာကို သိမ္းဆည္းမႈပိုင္းကို စီစဥ္ခိုင္းထားတဲ့အတိုင္းကို စီစဥ္အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို စီစဥ္ခိုင္းထားတဲ့အတိုင္း ျပဳလုပ္စီစဥ္ထားပါ။

အေျခအေနကိုဆက္ၿပီး ငါတို႔ဘက္က ျပဳလုပ္ကိုင္တြယ္ဖို႔ကိစၥကို အားလံုးဆင္ၿပီး စီစဥ္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး လက္ရွိစီစဥ္ခိုင္းထားတဲ့ အခ်က္ကို ျပဳလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ သက္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ပိုင္းမွာ ျပဳလုပ္စီစဥ္သြားဖို႔ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဤအေျခအေနကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ခိုင္းထားတဲ့အတိုင္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပိုင္းနဲ႔ စစ္ေရးအေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ခ်ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ျပဳလုပ္စီစဥ္ပါ။

ပ-နပတ

လ-ဗခေမာင္ရွိန္

နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္

လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ထိမ္းသိမ္းထားဖို႔ ျပဳလုပ္စီစဥ္ပါ။ ဒီေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးကို ထိမ္းသိမ္းထားတဲ့ ကိစၥကို ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္စီစဥ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ကိုဝင္ၿပီး လက္နက္သိမ္းဆည္းမႈပိုင္းကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာျပဳလုပ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မင္းသားကို အာဏာသိမ္းဖို႔ သိရွိတာေၾကာင့္ တရားဝင္ေၾကျငာသြားဖို႔ လိုတယ္။

လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ကို မျပဳလုပ္ကိုင္ခင္မွာ ထိမ္းသိမ္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါက္ၾကးးမႈ မရွိေအာင္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မင္းသားကို အနားေပးလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ဖို႔ကို ငါစီစဥ္မွာ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မင္းသားကို ေနအိမ္မွာ ထိမ္းထားတဲ့ အခ်က္ကို ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္စီစဥ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ထားပါ။

ပ-ကရင္ျပည္နယ္တိုင္းမွဴး

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၁၀ နာရီ

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိကရင္ျပည္နယ္တပ္ တပ္ရင္းအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထက္ကၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ထိမ္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးၾကပ္တည္းလာတဲ့ အခ်က္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နယ္စပ္စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ နယ္စပ္တပ္မ တပ္ရင္းမ်ားမွာ ပိုၿပီးၿပိဳက်လာတဲ့အခ်က္ ေတြ႔ရွိရသည္။ လက္ရွိနယ္စပ္တပ္မ တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္းမ်ားရဲ႕အေျခအေနက ပိုၿပီးဆိုးသြားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အထက္က ျပဳလုပ္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ဖို႔ခက္ခဲတာကို တင္ျပတာပါ။

ပ-တပ္မ (၁၁) တင္ျပခ်က္

လ-ကကၾကည္း

နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိရဲမြန္ အေျခစိုက္တပ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအထက္ကျပဳလုပ္ခိုင္းတဲ့ အတုိင္းကို ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ ရိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာခ်ေပးၿပီး တပ္တြင္းက လက္နက္ခဲယမ္းတစ္ခ်ိဳ႕မ်ား က်ေနာ္တို႔ဘက္က သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။

နံနက္ပိုင္းမွာ ေငြေၾကးမျပည့္အဝခ်ေပးၿပီး လက္နက္ႀကီးတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ လက္နက္ငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို သိမ္းဆည္းၿပီး တပ္အတြင္းတည္ၿငိမ္ေအာင္ဆက္ၿပီး ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ကို အားလံုးစီစဥ္ထားတဲ့အခ်က္ကို အထက္တင္ျပတာပါ။ လက္ရွိ လံုၿခံဳေရးပိုင္းကိုေတာ့ ယူခိုင္းဖို႔ ခ်ထားပါတယ္။ ျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့ အေျခအေနကို အထက္တင္ျပတာပါ။

ပ-ကကၾကည္း

လ-နပတ

ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အထက္တင္ျပခ်င္တာက လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနမ်ားကို အားလံုးထိမ္းသိမ္း ထားပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ျပည္နယ္ဖက္က ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အနားေပးဖို႔အတြက္ကို က်ေနာ္တို႔ ဖက္ကလိုက္ၿပီး အေျခအေနကို ထိမ္းသိမ္းခိုင္းထားပါတယ္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႀကီးရဲ႕ ဌာနတစ္ခ်ိဳ႕ကို ထိမ္းထားၿပီး အေျခအေနမ်ား အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ခိုင္းတဲ့အတိုင္း က်ေနာ္တို႔ဘက္က ျပဳလုပ္စီစဥ္ထားပါတယ္။

အေျခအေနက တစ္ဖက္က ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈကေတာ့ မေတြ႔ရွိရေသးဘူး။ အထက္ကို တင္ျပတာပါ။

ပ-နပတ

လ-ဗခစိုးဝင္း

ေန႔လည္ ၂ နာရီ

လက္ရွိျပဳလုပ္ခိုင္းထားတဲ့ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိတပ္မေတာ္မ်ားရွိ တပ္မ၊ တပ္ရင္းမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို အားလံုးထိမ္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမွၾ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကိစၥစီစဥ္ထားတယ္။

တပ္မေတာ္အတြင္းပိုင္းကို ခ်ေပးထားတဲ့ ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ ရိကၡာဆိုင္ရာကို ခ်ေပးထားတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာၾကည့္ၿပီး လက္ရွိစီစဥ္ခိုင္းထားတဲ့ ကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေနာက္တစ္ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္စိုးရဲ႕ အေျခအေနကိုလည္း ထိမ္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းကို ျပဳလုပ္စီစဥ္ၿပီး ျပဳလုပ္ပါ။ အဓိကအခ်က္က ျမင့္စိုးတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္မႈပိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္းမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္မႈပိုင္းျပဳလုပ္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္း စီစဥ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ပ-နပတ

လ-ဗခရဲျမင့္

ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္

က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနေကာင္းတာနဲ႔ လက္ရွိျပဳလုပ္ထားတဲ့အတိုင္း ျပဳလုပ္သြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ပါ။ လက္ရွိအေျခအေနက ပိုၿပီးအေရးႀကီးတယ<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ဦးေအာင္ဆန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ (ဒဂုန္တာရာ)

5:00 AM | Posted by Unknown


ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္၊ စေနေန႔ ၁၀ နာရီခြဲ။
မုိးလင္းကတည္းကပင္ ေကာင္းကင္သည္ အံု႔မႈိင္း ညိဳ႕မႈန္လ်က္ရိွသည္။ တိမ္တုိက္ဟူ၍ ဘာမွၾကည္လင္စြာမျမင္ရ။ မုိးကိုၾကည့္ရသည္မွာ ျမဴသန္းေနေသာပင္လယ္ျပင္ႀကီးလုိ ၀ိုး၀ိုး၀ါး၀ါးေနသည္။ မုိးသည္ ကင္းကင္းလြတ္လြတ္စဲသည္ ဟူ၍မရွိ၊ တဖြဲဖြဲ ဖြဲေနလုိက္၊ တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာခ်လုိက္ ႏွင့္၊ ေနာက္ ေစြ၍ ေနေလသည္။

ဒီကေန႔ အတြင္း၀န္မ်ားရံုးသို႔ သြားစရာရွိသည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အထူးအရာရွိ ဦးသိန္းဟန္(ေဇာ္ဂ်ီ)က စေနေန႔ ေန့လယ္တြင္ ေဆာင္းပါးလာယူရန္ ခ်ိန္းထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အပါးေတာ္ၿမဲ ဗုိလ္ထြန္းလွထံမွလည္း ခရီးသြားျခင္း ေဆာင္းပါး၀င္ယူရင္း ခဏတျဖဳတ္ စကားစမည္ေျပာၿပီးေနာက္ ေဇာ္ဂ်ီဆီသို႔ သြားမည္ဟု စိတ္ကူးထား သည္။

၁၀ နာရီေလာက္ကတည္းက အ၀တ္အစားလဲၿပီး မုိးအတိတ္ကို ေစာင့္လ်က္ရွိသည္။ မုိးကား မစဲႏုိင္။ သို႔ႏွင့္ စားပြဲတြင္ ထုိင္ကာ အၿပီးမသတ္ေသးေသာ ကဗ်ာတပုဒ္ကိုစပ္ရင္း ၁၁ နာရီ ထုိးသြားေလၿပီ။ မုိးကား မတိတ္ေသးေပ။

aung_san
ေနာက္ဆံုးတြင္ မုိးစဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု စိတ္ခ်လုိက္ၿပီး အေပၚအက်ႌ ၀တ္ကာ လမ္းမႀကီးသို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ အဆင္ သင့္ ေတြ ့ေသာ ေဒါင္းတံဆိပ္ တာေမြ ဘတ္စ္ကားကို တက္စီးလုိက္သည္။ ကားထဲတြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ဘက္မွ လုိက္ပါ လာမည္ ထင္ရေသာ ေတာသား ၃ ေယာက္ႏွင့္ တရုတ္မ ၂ ဦးကိုေတြ႕ရသည္။ ကား ျပတင္း တံခါးမ်ားမွာ ပိတ္ထားသည္။ ခရီးသည္တုိ႔ကား တိတ္ဆိတ္စြာလုိက္ပါလာၾကသည္။ အျပင္ဘက္တြင္ကား မုိးသည္ရြာလ်က္ပင္။ ရႊံ႕ဗြက္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းတုိ႔ျဖင့္ ျပြမ္းေသာ ရန္ကုန္ ကားလမ္းကား စုိစြတ္လွသည္။

ကားသည္ သိမ္ႀကီးေစ်းတြင္ ေခတၱရပ္ၿပီး ဆက္လက္၍ တဟုန္တည္း ေမာင္းလာသည္။ ခရီးသည္ အဆင္း အတက္ သိပ္ မရွိလွ။ သို႔ႏွင့္ စပတ္လမ္း(ယခု ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း) ေရာက္လ်ွင္ က်ေနာ္ ဆင္းလုိက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒါလဟုိဇီ လမ္း(ယခု မဟာဗႏၶဳလ လမ္း)ဘက္မွ စပတ္လမ္းကို ျဖတ္ကူးလုိက္သည္။ လမ္းေဘးတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသည္ ဟုိတစု သည္တစု ရပ္လ်က္ရွိသည္။ ကားတခ်ဳိ႕ကား သြားလာလ်က္။

ထီးေဆာင္းလ်က္၊ မုိးကာ၀တ္လ်က္ လူမ်ားသည္ သြားၾကလာၾကႏွင့္ ရႈပ္ရွက္ခတ္ေနသည္။

သူရိယတုိက္ေရွ႕အ၀င္ တံခါးမေပါက္ႀကီးတြင္ကား လူမ်ားသည္ အတြင္းသိုေမ်ွာ္လုိက္။ စကားေျပာလုိက္ႏွင့္ ေနၾက သည္ကိုေတြ႕ျမင္ရသည္။ က်ေနာ္ကား ရံုးဆင္းခ်ိန္မို႔ လူေတြရႈပ္ေနတာ ထင္ပါရဲ့ ဟုသာ သာမန္ ေအာက္ေမ့ မိသည္။

က်ေနာ္သည္ အင္မတန္အရိပ္ေျခကို မသိတတ္၊ မျမင္တတ္သူ ျဖစ္ေခ်သည္။ ခါတုိင္းကဲ့သို႔ပင္ ရဲရဲတင္းတင္း တံခါး ေပါက္မွ အတြင္းသို႔ ၀င္သြားသည္။ လမ္းကူး တြင္ကားလက္နက္ကုိင္ စစ္သားမ်ား ေစာင့္က်ပ္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ခါတုိင္းလည္း ေစာင့္ေနက်ပဲဟု ထင္လုိက္မိသည္။ က်ေနာ္သည္ အတြင္း၀န္ရံုးကို သြားခဲလွေပသည္။

ညွဳိးေလ်ာ္ေသာ မ်က္ႏွာႏွင့္ လံုခ်ည္ အျပာ ၀တ္ထားေသာ စာေရးမ ႏွစ္ဦးသည္ သုတ္သုတ္ သုတ္သုတ္ႏွင့္ ရံုးထဲမွ ထြက္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ အလယ္ ဆင္၀င္ေအာက္ ကားဆုိက္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ခါတုိင္းလုိ ရံုးေစမ်ား ခ်ာပရာစီမ်ား ရပ္ျပဳေနသည္ကို အလ်င္းမေတြ႕ရ၊ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္၍ ေနသည္။

ဗိုလ္ထြန္းလွ အခန္းသို႔တက္ရန္ ေလွကားထစ္ တထစ္ ႏွစ္ထစ္ တက္မိၿပီးမွ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းလွသည္ ကို စိတ္ထင့္သြား၍ ဗိုလ္ထြန္းလွ ေခတၱရံုးဆင္းခ်ိန္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ သြားေနလိမ့္မည္ဟုေတြးကာ မတက္ ေတာ့ဘဲ ဆင္၀င္ေအာက္မွျဖတ္သန္းကာ တဘက္ရွိ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရံုးခန္းသို႔ လာခဲ့ေလသည္။ ေဇာ္ဂ်ီထံသို႔ အျပန္က်မွပဲ ၀င္ေတာ့မည္ေလ၊

လႊတ္ေတာ္ရံုး ၀င္၀င္ျခင္း သခင္ႏု၏ ရံုးခန္းတံခါးမွာ ပိတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သကၠလပ္ ခန္းဆီး အစိမ္းပုတ္ ၾကီးမွာလည္း ဆြဲပိတ္၍ထားသည္။ သခင္ႏု၏ရံုးခန္းကုိေက်ာ္၍ေဇာ္ဂ်ီ၏အခန္းသို့ေရာက္ေလျပီ။ သူ႔အခန္းမွာ လည္း တံခါး ပိတ္ထားၿပီး ခန္းဆီးအစိမ္းပုတ္ၾကီးလည္း ဆြဲ၍ထားသည္။ ရံုးေစ ႏွစ္ေယာက္မွာ နံရံကိုမွီကာရပ္ေနၾကသည္။ ခါတုိင္းလုိစကားေျပာမေနၾက။ သူတုိ႔သည္ေငးမႈိင္ေတြေ၀၍ တမ်ဳိးၾကီးျဖစ္ေနသည္ဟု ေအာက္ေမ့လုိက္သည္။

က်ေနာ္က ငုိင္တုိင္တုိင္ေနေသာ ရံုးေစတဦးအား ‘ဦးသိန္းဟန္ရွိသလား’ ဟုေမးသည္။ ‘ရွိပါတယ္ခင္ဗ်’ ဟု ခပ္တုိးတုိး သာသာေအးေအးေျဖသည္။ သည္ေတာ့မွ မ်က္ႏွာပ်က္ေနေၾကာင္းအေသအခ်ာ သိလုိက္ေတာ့သည္။ စိတ္ထဲတြင္ကား မရွင္း။

တံခါးေစ့ထားသျဖင့္ အတြင္းသို႔ ရုတ္တရက္မ၀င္၀ံ့ေသးဘဲ တံခါး၀တြင္ ရပ္ကာ ရံုးေစဘက္သို႔တဖန္လွည့္၍ ‘‘အထဲမွာအစည္းအေ၀းလုပ္ေနသလား’’ ဟု ေမးရသည္။

ရံုးေစသည္ ဘာမွမေျပာဘဲ အသာတယာ ေစ့ထားေသာ တံခါးကိုဖြင့္ေပးသည္။ လွမ္းၾကည့္လုိက္ရာ သူ၏စားပဲြတြင္ ထုိင္ေနေသာ ေဇာ္ဂ်ီကုိေတြ႕မွ ထီးကိုေထာင္ၿပီးအတြင္းသို႔ ၀င္လုိက္သည္။

ရံုးခန္းကား တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္။ ေစ့ထားေသာ ျပတင္းတံခါးမွ ျပာစိမ္းစိမ္း မွန္ေရာင္ရိုက္ဟပ္သျဖင့္ အခန္းသည္ စိမ္းစိမ္း ျပာျပာ ျဖစ္ေနသည္။ အခန္းထိပ္ရွိ စားပဲြႀကီးတြင္ကား တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အႀကံေပး အရာရွိ ၀တ္လံု ဦးခ်န္ထြန္းသည္ ေခါင္းငိုက္ကာ ေငးမႈိင္လ်က္ရွိသည္။

ေဇာ္ဂ်ီသည္ က်ေနာ္၀င္လာသည္ကို ျမင္ေသာ အခါ ဆိတ္ဆိတ္ပင္၊ စကားမဟဘဲ ထုိင္ရန္ ကုလားထုိင္ကိုသာ လက္ ျဖင့္ ညႊန္ျပသည္။ သူသည္ေငးငိုင္၍ေနသည္။ အတန္ၾကာတိတ္ဆိတ္လ်က္ရွိသည္။ က်ေနာ္ကား ခါတုိင္းလႈပ္ရွား ဆူညံ၍ ေနတတ္ေသာ အတြင္း၀န္မ်ားရံုးသည္ ဘာေၾကာင့္ ယခုလုိအံု႔မႈိင္းရီေ၀၍ေနသည္၊ ဆိတ္ၿငိမ္၍ ေနသည္ကို အံ့ၾသလ်က္ရွိသည္။

အတန္ၾကာ ဆိတ္ၿငိမ္ေနရာမွ ‘‘အားလံုးေတာ့ဒုကၡျဖစ္ကုန္ၿပီ’’ ဟု ေဇာ္ဂ်ီက တုိးတုိးညည္းေလသည္။ က်ေနာ္ကား ဘာမွန္း မသိေသးသျဖင့္ ေၾကာင္ေနရာ သူကအကဲခတ္မိ၍ ေနရာမွထကာလက္ျပ၍ အျပင္သို႔ေခၚခဲ့သည္။ က်ေနာ္သည္ထိက္ကနဲျဖစ္သြားသည္။

‘‘လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ သြားရေအာင္’’

မုိးတဖြဲဖြဲတြင္ ရံုးခန္းအျပင္ဘက္ ေျမနီလမ္းကေလးေပၚေရာက္မွ က်ေနာ္က မေနႏုိင္၍ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆရာ ဟု ေမးမိသည္။

‘‘မင္း မၾကားေသးဘူးလား’’ဟု ေဇာ္ဂ်ီက အံ့ၾသေနသည္။

‘‘ဟင့္အင္း … က်ေနာ္အခုပဲ ဘတ္စ္ကားေပၚကဆင္းၿပီး ရံုးကုိတန္းလာတာ’’
သည္ေတာ့မွ ေဇာ္ဂ်ီက ျဖစ္ပံုကို ေျပာျပသည္။ ျခေသ့ၤတပ္ စစ္ယူနီေဖါင္းကို ၀တ္ထားေသာ လက္နက္ကုိင္ လူ ၄ ေယာက္သည္ က်ေနာ္ ျဖတ္လာခဲ့ေသာ အလယ္ဆင္၀င္ေအာက္မွ တက္လာကာ ဦးေအာင္ဆန္း ရံုးခန္း အတြင္းသို႔ အတင္းတြန္း၀င္၍ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ အမႈေဆာင္ ၀န္ၾကီးမ်ားအားစတင္းဂန္းျဖင့္ပစ္ခတ္ၾကၿပီး မည္သူမ်ွ ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရဘဲ ဂ်စ္ကားျဖင့္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ က်ေနာ္ မေရာက္မီ ၁ နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔က ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္သည္ သည္သတင္းကိုၾကားေသာအခါ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္သြားသည္။ အသားမ်ား တဆတ္ဆတ္တုန္လာ သည္။ အတြင္း၀န္ရံုး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထဲတြင္ကား စာေရး စာခ်ီ စေသာ ရံုးသားတုိ႔သည္ ညွိဳးးငယ္ေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ဆိတ္ျငိမ္စြာစားေသာက္၍ ေနၾကသည္ကုိေတြ႔ျမင္ရသည္။ တစားပြဲျခားရွိ ႏုိင္ငံေရးရာအတြင္း၀န္ ကုိေက်ာ္ျမင့္ ကေလး က လွမ္း၍ ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ သူသည္ ခပ္ေအးေအး ခပ္ေတြေတြပင္ လက္ဖက္ရည္ကို ေသာက္ေနသည္။

‘‘အင္မတန္ႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ၊ သိပ္ၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ႏုိင္ငံေရး လုပ္ႀကံမႈပဲ’’ စသည္ျဖင့္ လူအခ်ဳိ့သည္ျငီးတြားလ်က္ရွိၾကသည္။

ေဇာ္ဂ်ီက ‘‘အမ်ဳိးသားပ်က္စီးျခင္းတရပ္ပဲ’’ ဟု တသသေျပာသည္။

‘‘က်ေနာ္ ရံုး၀င္းထဲ၀င္လာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပုလိပ္ေတြကိုေတြ႔တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ၀င္လာတာကုိမတားၾက ဘူး။ ဆင္၀င္ေအာက္ အ၀င္မွာေတာင္ အသိစာေရး ၁ ေယာက္နဲ႔ေတြ႕သားပဲ။ သူကလည္း ဘာမွမေျပာဘူး’’။

‘‘လူေတြဟာမေျပာရက္ၾကဘူး’’ ဟု ေဇာ္ဂ်ီကဆုိေလသည္။

လက္ဖက္ရည္ေသာက္ေနၾကစဥ္ ခုတင္ပဲ ေဆးရံုကျပန္လာေသာ ရံုးသားတဦး အပါးကပ္လာ၍ ‘‘ဘယ့္နဲ႔လဲ’’ဟု က်ေနာ္တုိ႔က ၀ုိင္း၍ေမးျမန္းၾကသည္။ သူက မုိင္းပြန္ေစာဘြားႀကီးမွ တပါး အားလံုးဆံုးရွာၿပီဟု ေျပာသည္။ သူ႔အသံမွာ တုန္ေန၍မ်က္ႏွာမွာ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ေနသည္။

‘‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေကာ’’ ဟု တေယာက္က တုိးတုိးေမးသည္။

‘‘မ်က္ႏွာကို အ၀တ္ျဖဴနဲ႔ ဖံုးထားတယ္’’

က်ေနာ္လည္း ၾကာၾကာမေနႏုိင္ဘဲ ဂ်ဴဒါအီစကယ္လမ္း(ယခု သိမ္ျဖဴလမ္း) တံခါးေပါက္မွေက်ာ္၍ အျပင္ဘက္လမ္းသို႔ ထြက္ခ့ဲသည္။ မုိးသည္ တစိမ့္စိမ့္ရြာလ်က္ပင္။ လူတအုပ္သည္ မုိးထဲတြင္ ထီးေဆာင္း၍၊ တခ်ဳိ႕ထီးမပါဘဲ၊ အခ်ဳိ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ရပ္ကာ အတြင္း၀န္ရံုးဘက္သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ကုလားႏွင့္ တရုတ္လည္းပါသည္။

လူတေယာက္က က်ေနာ္၏ လက္ေမာင္းကိုဆဲြကုိင္၍ ‘‘ဒီမယ္… ခုနက၀န္ႀကီးေတြ ေသနတ္ပစ္ခံရတယ္ ၾကားတယ္၊ ဟုတ္သလားခင္ဗ်ာ’’ဟု ေမးသည္။ သူကား အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုကို သိခ်င္ေနေပလိမ့္မည္။

‘‘ဟုတ္ကဲ့…’’ ဟူ၍သာ ေျဖၾကားျပီး တဘက္သို႔ ျဖတ္ကူးရင္းအသင့္ေတြ႕ရေသာ ေဒါင္းတံဆိပ္ကားကုိ တက္စီးလုိက္ သည္။ ကားသည္ လမး္မေတာ္ဘက္သုိ႔ေျပးလ်က္ရွိသည္။

ကားထဲတြင္ လူမနည္းလွေပ။ ခရီးသည္အားလံုး မ်က္စိမ်က္ႏွာမေကာင္းၾက။ ခပ္ရြယ္ရြယ္ မိန္းမပ်ဳိတဦးက ‘‘ျဖစ္မွျဖစ္ရေလေနာ္ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ’’ ဟု ျမည္တမ္းလ်က္ရွိသည္။

ေစ်းသည္ဟုထင္ရေသာ ခပ္အုိအုိမိန္းမႀကီး ႏွစ္ေယာက္သည္ ‘‘ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အသက္ရွင္ပါေစေတာ္’’ ဟု ဆုေတာင္း၍ ေနသည္။

ယခုမွပင္ သိရေသ ာ မိန္းမတေယာက္က ေမးျမန္းသည္ကို ‘‘မေျပာၾကနဲ႔ မေျပာၾကနဲ႔’’ ဟု အသာလက္ကုတ္၍ တီးတုိးတားျမစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မေျပာရက္ၾက။ သန္႔ျပန္႔စြာ ၀တ္စားထားေသာ တရုတ္တဦး က‘‘အားကီး ရက္စက္တာပဲ’ဟု က်ေနာ့္ ဘက္သို႔ လွည့္၍ ေရရြတ္လ်က္ရွိသည္။ မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းႏွင့္ ဘတ္စ္ ကား ဒရိုင္ဘာသည္ ေတာက္ေခါက္လုိက္သည္။

သိမ္ႀကီးေစ်းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ လူသြားလူလာ ကင္းရွင္းေနေပၿပီ။ ေစ်းဆုိင္မ်ားပိတ္ထားေလၿပီ။ သတင္းသည္ တမုဟုတ္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႔၍သြားေလၿပီ။ ေမာ္ေတာ္ကား၊ လန္ခ်ားတုိ႔ကား ခပ္ျမန္ျမန္သြားလာေနၾကသည္။

ကားလမ္းေပၚမွဆင္း၍ လမ္းထဲသို႔ ၀င္လာေသာအခါ အိမ္၀တြင္ လူတုိ႔သည္ မႈိင္တုိင္တုိင္ႏွင့္ရပ္ကာၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ လူတုိ႔သည္ အၿငိမ္မေနႏုိင္ၾက။ မုိးသည္မစဲဘဲ ရြာလ်က္ပင္။

လူတုိ႔သည္ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ၊ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ဟု တတြတ္တြတ္ ျမည္တမ္းရင္းပင္ ညေနေစာင္းလာေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆုံးေၾကာင္းကား ညေနထုတ္ သတင္းစာမ်ားမွ ၾကားရေလၿပီ။

မည္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ၾကည့္ မ်က္ႏွာညိွဳးငယ္ႏြမ္းလ်စြာႏွင့္။ လမ္းမေပၚမွ စက္ျပင္ဆရာ တဦး၏ မိန္မပါးစပ္မွ ‘‘က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ထမင္းလည္း မခ်က္ေတာ့ဘူး၊ စားခ်င္စိတ္လည္း မရွိေတာ့ပါဘူးရွင္’’ဟူေသာအသံသည္ သဲ့သဲ့မွ် ေပၚထြက္လာသည္။

ေန၀င္မီးၿငိမ္း အမိန္႔ထုတ္ထားသျဖင့္ ညဥ့္ဦးသည္ တိတ္ဆိတ္ကာ ေမွာင္လွသည္။ အိမ္သားမ်ား ဆံုတုိင္း ေန႔ခင္းက အေၾကာင္းကိုသာ ေျပာၾကသည္။ ရွဳိက္သံ၊ တမ္းတသံ၊ ညဥ္းညဴသံ၊ တသသံ။

တိတ္ဆိတ္ေမွာင္မည္းသျဖင့္ ေစာေစာ အိပ္ရာ၀င္ၾကေသာ္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ၾက။ ေန႔ခင္းကဟာ အိပ္မက္ပဲ ျဖစ္ပါေစေတာ့ဟု မိန္းမမ်ားက ဆုေတာင္းၾကသည္။

ညဥ့္နက္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းဟန္႔သံ၊ လူးလြန္႔သံတုိ႔သည္ ဆက္၍ေနသည္။ ရွဲခနဲ မီးျခစ္၍ေနာက္ေဖး ထၾက ျပန္သည္။

တေရးႏုိးဆံုလွ်င္ ‘‘ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ေမ့ေပ်ာက္ပါ့မလဲေနာ္’’ဟု အိပ္ခ်င္သံႏွင့္ဆုိၾကသည္။ တေရးႏုိးတုိင္းသတိရလ်က္ ရွိသည္။ မၾကာခဏအိပ္မက္ၿပီး ႏုိးသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ တေအာက္ေမ့ေမ့၊ တသသႏွင့္ထုိညကို လြန္ေျမာက္ရသည္။

၁၉၄၇
ၾသဂုတ္လ

“အယ္ဒီတာ စာပြဲ၊ စာေပ၊ အႏုပညာ ေ၀ဖန္ေရး ႏွင့္ ပန္းႏုေရာင္အို” စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ဤ ေဆာင္းပါးအား ဆရာ ဒဂုန္တာရာ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္

4:57 AM | Posted by Unknown

ဧရာဝတီ Tuesday, August 31, 2010

တ႐ုတ္ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာႏွစ္စီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိ ဆုိက္ကပ္ လာေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ အစုိးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသား ထားသည္။

chinese_navy-ship

ဖ်က္သေဘၤာ Guangzhou မွ တ႐ုတ္ေရတပ္သားမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို ရန္ကုန္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - Xinhua)

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေရတပ္တာ၀န္ တပ္ဖြဲ႔မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Zhang Wendan ဦးေဆာင္ၿပီး ဖ်က္သေဘၤာ Guangzho ႏွင့္ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာ Chaohu တုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ကာ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔အထိ ဆိုက္ကပ္ ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရတပ္ အခ်င္းခ်င္း ပုိမုိ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးၿပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရွိေစရန္ ေလ့လာ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း စစ္သေဘာၤမ်ားသည္ ေအဒင္ ပင္လယ္ေကြ႔ႏွင့္ ဆုိမာလီ ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ လွည့္လည္ သြားလာခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္၊ အီတလီႏွင့္ ဂရိႏုိင္ငံ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ဆုိက္ကပ္ခဲ့ကာ ထုိမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ စစ္သေဘာၤမ်ားကုိ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ စသည့္ေဒသမ်ားတြင္သာ ျဖန္႔က်က္ ခ်ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ တ႐ုတ္ေရနံတင္သေဘာၤမ်ားကုိ ဆုိမာလီပင္လယ္ ဓားျပမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကတည္းက တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ မ်ားစြာသုိ႔ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေရတပ္တုိးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ားကုိ ျပသည္ဟု အေမရိကန္ေရတပ္ အရာရွိ စတီဗင္ ဟုိရဲလ္က စာတမ္းတေစာင္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆုိပါစာတမ္းတြင္ “တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေရေၾကာင္းသံတမန္ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ လက္နက္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း” စတီဗင္ဟုိရဲလ္က ေရးသားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲၿပီး ႏုိင္ငံ ေလးႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အုပ္စု ေလးစုခြဲၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ သုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ၃၇ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ႏွစ္ခုစလုံး လႊမ္းမုိးေရး အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရးပါသည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Li Chenyang ႏွင့္ Lye Liang Fook ဆုိသည့္ တ႐ုတ္ပညာရွင္ ႏွစ္ဦးေရးသားသည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၎၏ လုံၿခဳံေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ “သမုဒၵရာ ႏွစ္စင္း အေျချပဳလႈပ္ရွားေရး” ဆုိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဓိကက်သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုမွာ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးမ်ား လုပ္ကုိင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္၍ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသုိ႔ ထြက္ေပါက္ရရွိေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းေၾကာင္းႀကီးကုိ ေဖာက္ လုပ္ေနေၾကာင္း အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းရွိ ရခုိင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ ထြက္ရွိလာမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက ပုိက္လုိင္းမ်ား သြယ္တန္းကာ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ တင္ပုိ႔ေနၿပီး ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္လည္း တ႐ုတ္က ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတခု တည္ေဆာက္ေနသည္။

အရပ္သားျဖစ္လည္း အာဏာရွင္ပဲဟု အေမရိကန္ေျပာ

4:54 AM | Posted by Unknown

ဧရာဝတီ Tuesday, August 31, 2010


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သည့္တိုင္ အာဏာကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဆက္လက္ေနရာယူ ထားပါက လက္ခံအသိအမွတ္ ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Than Shwe Uniform

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက အိႏၵိယသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ရာ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္သည့္ အခမ္းအနား၌ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကို ပန္းကံုးႀကီး စြပ္လ်က္ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

“အရပ္ဝတ္နဲ႔ အာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ ရင္လည္း အာဏာရွင္ ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ” ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ပီ ေဂ် ခေရာ္ေလ က ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ေျပာသည္။

“စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြက စစ္ယူနီေဖာင္းေတာ့ ခြ်တ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ဆက္ၿပီး တင္းက်ပ္ ဖိႏွိပ္ထားဦးမယ္ ဆိုရင္ အဲဒါ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ျပႆနာ တရပ္ပါပဲ” ဟု ခေရာ္ေလက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ စီစဥ္၍ တျခား စစ္ဘက္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ႏုတ္ထြက္ လိုက္သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ တပတ္က သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္မႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီက လက္ခံရရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအရ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရ ျမင့္ေအာင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ယခင္ရာထူးျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏ ေနရာျဖစ္ေသာ ဒု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ပူးတြဲ ညိွႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ရာထူးကို ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တို႔အား ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ တူေတာ္စပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက နအဖ ထိပ္ပိုင္းရာထူးအားလံုးကို သူယံုၾကည္ေသာ စစ္ဘက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အေျခခံဥပေဒ၌ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ စစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို စစ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးပါဝင္လာၿပီး သမၼတေနရာကို ရယူဖြယ္ရွိေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။

ရာထူးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ယမန္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒” ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံ လႊတ္လပ္ေရးေန႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဥေပဒမ်ားျဖင့္ တားျမစ္ထားၿပီးေနာက္ ထိပ္တန္း စစ္အရာရွိ အမ်ားအျပားသည္ စစ္ဝတ္စံုခြ်တ္၍ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ဖြံပါတီ) သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က အေရးပါေသာေနရာမ်ား၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ျဖင့္ က်ားကန္ေပးထားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုႏွင့္ စစ္တပ္မွ တိုက္႐ိုက္ေစလႊတ္သူမ်ားက ဒုတိယ သမၼတမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ေပးမည့္ အရပ္သား ကုိယ္လွယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ဆိုသူမွာလည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဒုတိယ သမၼတမ်ားအနက္ “ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရး အျမင္မ်ားရွိသူ” တဦးကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည္ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ အေျခအေနအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ အနာဂတ္ အေနအထားမွာ ပေဟဠိ ျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထိပ္ပိုင္း စစ္ဘက္ရာထူး အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုမူ ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးသစ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းသန္းကို စတင္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစၥတာ ခေရာ္ေလက “လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ၿပီး အရပ္သားအသြင္ေျပာင္းမႈဟာ အေျဖမဟုတ္ေသးပါဘူး” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ပြင့္လင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဖို႔၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈနဲ႔ အေရးပါမႈကို လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔နဲ႔ ျမန္မာ့ လူမႈ အသိုက္အဝန္းထဲမွာ စစ္မွန္တဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိဖို႔ လိုေနပါတယ္” ဟု ခေရာ္ေလက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အေမရိကန္က ထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္သည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အစိုးရမ်ားကမူ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကို တရားဝင္ အရပ္သား အစိုးရအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

ထိပ္ပိုင္းရာထူး အေျပာင္းအလဲသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာလအတြင္း ၌ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ရန္ရွိသည္ဟု အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသးသည္။

ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ Lalit K Jha ႏွင့္ ဘေကာင္းတို႔ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။

သူ႔အလိုလိုေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတာ မရွိပါ

Monday, August 30, 2010 1:48 AM | Posted by Unknown
ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း / ၃၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၀

နအဖတြင္း ကုလားဖန္ထိုးတာေတြ ေပၚလာျပန္ပါၿပီ။ သဘာ၀က်စြာပဲ အကဲျဖတ္တာေတြ၊ တြက္ခ်က္တာေတြ ေနရာတကာမွာ လုပ္ၾကတာေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြကေနၿပီး ဘာအဓိပၸာယ္ေဆာင္သလဲ၊ ဘာေတြဆက္ ျဖစ္မလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အတိုက္အခံေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ နအဖထဲမွာ ရာထူးအာဏာေၾကာင့္မို႔ ကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္လာမလား၊ ဂိုဏ္းဂဏတိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္လာမလား၊ ဒါဟာ လူတိုင္းလို ေျပာၾက တြက္ၾကတဲ့ ကိစၥလို႔ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

အေရးႀကီးတာက ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ဘက္ကေန ပိုမတြက္မိဖို႔ပါပဲ။

ဗမာျပည္က စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြဟာ အာဏာကို ကိုယ္အသက္ရွင္ေနတုန္းမွာ လႊဲေျပာင္းေပးတယ္ဆိုတာဟာ မရွိသေလာက္ အျဖစ္အပ်က္ပါ။ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ အသက္ (၉၀) နားနီးအထိ အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေဆာင့္တိုက္လိုက္ေတာ့မွသာ တရား၀င္အာဏာကို စြန္႔လႊတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္တယ္ဆိုတာလည္း ေနာက္အာဏာရွင္တေယာက္လက္ကို လႊဲခဲ့တာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ သူဟာ ေနာက္ကြယ္ကေန ကာလတခု ခ်ဳပ္ကိုင္ေနခဲ့ပါေသးတယ္။ အခုလည္းပဲ နအဖရဲ႕ ဒီေျခလွမ္းဟာ တိုင္းျပည္အာဏာကို လက္လႊတ္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္ဆုပ္ကေလး နည္းနည္းေျဖေပးဖို႔ လုပ္တာလို႔တြက္ရင္ မွားတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ အဘက္ဘက္ ေသခ်ာေအာင္၊ ပိုင္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေသခ်ာမွ ဒီလိုေျခလွမ္းမ်ဳိးကို လွမ္းတာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မေမ့သင့္ပါဘူး။ ေျပာရရင္ သူတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ကို အာဏာပလႅင္ေပၚက ျပဳတ္က်ေစမွာမ်ဳိးဆိုရင္ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို မလုပ္လို႔လည္း သူတို႔မွာ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ထိုင္ေနအေကာင္းသား ထသြားမွ အက်ိဳးမွန္းသိတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးကို နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မလုပ္တာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါတင္မက နအဖလုပ္ေနပံုဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ တင္ခြင့္ရွိတဲ့ အမတ္ေနရာ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကိုပါ လက္ထဲက မလြတ္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ပံုျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္လို႔ ခါးေတာင္းက်ဳိက္ထားသူႀကီးေတြ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ေဘးထိုင္သြားေအာင္ လုပ္ေနတာၾကည့္ရင္ ဒါကို အလြယ္နဲ႔သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကိုယ့္ၿပိဳင္ဘက္လို႔ ယူဆရသူေတြကို ေလာက္ေလးခြနဲ႔ တမင္ ပစ္တဲ့အဆင့္ကိုေတာင္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဖဆပလေခတ္က ျပဴေစာထီး ျပန္လာေနပါေပါ့လား။

အလားတူပဲ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တာျဖစ္တဲ့ အခုစစ္တပ္ထိပ္ပိုင္း ကုလားဖန္ထုိးပြဲလည္း ဗိုလ္သန္းေရႊအေနနဲ႔ မီးမေသရင္မလုပ္ပါဘူး။ အကုန္ သူ႔ေျခသူ႔လက္ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းျဖစ္မွာပါ။ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္ ေလာကရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း နံပါတ္တူးမထားတဲ့ နံပါတ္၀မ္းရဲ႕ စိတ္တိုင္းက်စီမံခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္သူတိုင္းအေနနဲ႔ အဲဒီငကန္းေနရာ ငေစြေနရာယူတဲ့ကိစၥမ်ဳိးထဲမွာ ေမ်ာပါသြားလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီေလာက္ရွင္းေနတဲ့ ကိစၥမွာ နအဖစစ္အစိုးရကို ႀကံဖန္အမွတ္ေပးခ်င္တဲ့ အရင္အေမရိကန္သံအရာရွိေဟာင္းဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးကသာ “အေကာင္းျမင္၀ါဒ”နဲ႔ ၾကည့္တာ၊ ေျပာတာကို ၾကားရ။ ဖတ္ရပါတယ္။ ဦးတင္ဦးလို ပုဂၢိဳလ္ေျပာတာကို သတိထားနားေထာင္ၾကည့္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြအေၾကာင္းကို ေနာေက်ေနတယ္လို႔ ဆိုေလာက္တဲ့သူက ဒါမ်ဳိးေတြဟာ ဘာမွမဆန္းဘူး၊ ဘာမွတြက္ မေနၾကနဲ႔လို႔ ေျပာသြားတာဟာ မွတ္သားစရာေကာင္းလွပါတယ္။

ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအားလံုး ဒီအစီအမံကို ေက်နပ္သေဘာက်ၾကတယ္လို႔ေတာ့ အလြယ္ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ မုခ်ပဲ မေက်နပ္တာ၊ နာလိုခံခက္ျဖစ္တာေတြရွိမွာပါ။ ဒီတေကြ႕မွာ နအဖစစ္အုပ္စု တခုလံုးအဖို႔ကေတာ့ မႏိုင္လည္းႏိုင္၊ ႏိုင္လည္းႏိုင္ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီထဲက တခ်ဳိ႕ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ တဦးခ်င္းအဖို႔ေတာ့ သူေဌးျဖစ္ေခြးျဖစ္ ပံုေအာ ရတာမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကံေမွာက္မွားလို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မေတာ္တဆ႐ံႈးသြားတဲ့ စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေတြဟာ ဒီအ႐ံႈးကို လက္သင့္ခံႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ အမွန္ပါပဲ၊ အာဏာရဲ႕အရသာကို ၿမိန္ၿမိန္ရွက္ရွက္ႀကီး မွီ၀ဲဖူးထားၾကသူေတြျဖစ္တဲ့အတိုင္း သူတို႔ဟာ အာဏာဆိုရင္ တိုးလို႔သာရခ်င္မယ္၊ ရၿပီးသားကို လက္မလႊတ္ခ်င္တာကေတာ့ အထူးေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ဦးပုညေရးသလိုပဲ အာဏာကေလး တေရြးေလာက္ရွိရင္ “အင္မတိအင္မတန္၊ စံခ်င္တိုင္းစံရတယ္” ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိေနၾကတယ္ဆိုတာကို ဗိုလ္သန္းေရႊအသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊအေနနဲ႔ သူ႔လူေတြအတြက္ ေျခမၿမဲလက္ၿမဲေအာင္ စီမံေပးထားလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။

ဒါေတြေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒင္းတို႔တြင္း ပဋိပကၡေတြဟာ ျပင္းထန္သဲသန္လာမယ့္၊ ေပါက္ကြဲထြက္လာမယ့္ အေနအထားေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္။ တကယ္လို႔ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအတြင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ အက်ဳိးစီးပြားေတြေၾကာင့္ ကြဲၾကတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိဖြယ္ရာသိပ္မျမင္ပါဘူး။ (ဒီလိုအျဖစ္ဟာ တခ်ိန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး) အဲဒီလို သူတို႔ခ်င္း စစ္တပ္ႀကီးေတြနဲ႔ တိုက္ၾကတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ပဲျဖစ္မွာပါ။ ျပည္သူလူထုဟာ ေျမဇာပင္အခန္းေလာက္ပဲပါရမွာပါ။

ဖိႏွိပ္တဲ့အုပ္စိုးသူရဲ႕ စစ္တပ္ ၿပိဳကြဲတယ္ဆိုတာမွာ အေၾကာင္းရင္းေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းအေတြ႕အႀကံဳေတြအရ သိရပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးအရွိႏိုင္ဆံုးဟာ လူထုလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ဖိအားေၾကာင့္ ကြဲထြက္ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဗိုလ္ေန၀င္းကအစ ဗမာျပည္က စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြဟာလည္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္႐ံုမက အစိုးရိမ္ဆံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္ေလးလံုးတုန္းက ဗိုလ္ေန၀င္းက ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို အာဏာသိမ္းခိုင္းလိုက္တာဟာ သူတို႔စစ္တပ္ထဲက တခ်ဳိ႕လူထုတိုက္ပြဲထဲကို ပါ၀င္လာတာ စၿပီးေတြ႔ရလာလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ သူတို႔လံုး၀ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနႏိုင္ပါဘူး။ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းပစ္ၾကပါတယ္။

အမွန္ကေတာ့ နအဖရဲ႕တပ္မေတာ္ထဲမွာ ေအာက္ေျခတပ္မႉးတပ္သား အမ်ားစုႀကီးဟာ သူတို႔ရဲ႕ထိပ္သီးေတြ လုပ္ေနတာေတြကို ေက်နပ္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ကအနာခံၿပီး သူတို႔ကအသာစံေနၾကလို႔ မေက်နပ္တာမ်ဳိးရွိသလို ႏိုင္ငံေရးအရ ေလးေလးနက္နက္သေဘာေပါက္ၿပီး တေန႔မွာ သမိုင္းတရားခံျဖစ္မွာကို မလိုလားသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လို႔သာ အခုအခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ထဲက ကြဲထြက္လာတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ေပါင္းရမွာလဲ။ ရွစ္ေလးလံုးတုန္းကေတာ့ လမ္းမေပၚက လူထုေတြထဲ ၀င္ေပါင္းလို႔ရပါရဲ႕၊ အခုေတာ့ ဘာမွမရွိဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို လက္တြဲစရာမျမင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔လက္ေအာက္ကေန အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ ခြာထြက္လာဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ေသးပါဘူး။

ျပန္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ အတိုက္အခံေတြအဖို႔ ေဘာလံုးဟာ ကိုယ့္ကြင္းဘက္မွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ ကိုယ္ကဘာမွမလုပ္ဘဲ စစ္အစိုးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္အုပ္စု ၿပိဳပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕က အမိႈက္ပံုႀကီးဟာ တေယာက္ေယာက္က မဖယ္ရွားရင္ ေပ်ာက္မသြားဘူးဆိုတာလိုပါပဲ။