ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအကို ဦးေအာင္သန္း ကိုရည္မွန္း၍ ဆြမ္းေႂကြးဖိတ္ၾကားစာ

Thursday, November 18, 2010 7:42 AM | Posted by Unknown

0 Comments to ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအကို ဦးေအာင္သန္း ကိုရည္မွန္း၍ ဆြမ္းေႂကြးဖိတ္ၾကားစာ

Post a Comment