ေရႊလိုဥတဲ့ အေမစု ေအာင္ေဇယ်တု ေဇယ်တု

Monday, November 15, 2010 5:43 AM | Posted by Unknown
Video of Aung San Suu Kyi released, met by cheering crowd.flv

0 Comments to ေရႊလိုဥတဲ့ အေမစု ေအာင္ေဇယ်တု ေဇယ်တု

Post a Comment