ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီး လူထုနဲ႕အတူေတြ႕ျမင္ရတဲ႕ အားရဖြယ္ျမင္ကြင္းပုံရိပ္မ်ား

Sunday, November 14, 2010 11:46 AM | Posted by Unknown

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီး လူထုနဲ႕အတူေတြ႕ျမင္ရတဲ႕ အားရဖြယ္ျမင္ကြင္းပုံရိပ္မ်ား

Post a Comment