ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အန္ဒီအက္ဖ္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းေရးမႈးကေဝဖန္

Tuesday, November 9, 2010 8:44 AM | Posted by Unknown

Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=12781

0 Comments to ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အန္ဒီအက္ဖ္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းေရးမႈးကေဝဖန္

Post a Comment