လူထုက ေမတၱာနဲ႕ေပးတဲ့ ရင္ျငိမ္းပန္းကို လက္ခံယူေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Saturday, November 13, 2010 5:51 AM | Posted by Unknown


0 Comments to လူထုက ေမတၱာနဲ႕ေပးတဲ့ ရင္ျငိမ္းပန္းကို လက္ခံယူေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Post a Comment