၇/၁၁ မဲမသမာမႈက အ႐ုပ္ဆိုးဟု ဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္ ေဝဖန္ ေျပာ

Tuesday, November 9, 2010 9:07 AM | Posted by UnknownCredit to Mizzima: http://mizzimaburmese.com/mizzima-tv.html?task=videodirectlink&id=331

0 Comments to ၇/၁၁ မဲမသမာမႈက အ႐ုပ္ဆိုးဟု ဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္ ေဝဖန္ ေျပာ

Post a Comment