ကမ႓ာ႕ AIDS ေန႕အခမ္းအနား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္က်င္းပ (ဓါတ္ပံုမ်ား)

Thursday, December 2, 2010 2:59 PM | Posted by Unknown
Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=13016

0 Comments to ကမ႓ာ႕ AIDS ေန႕အခမ္းအနား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္က်င္းပ (ဓါတ္ပံုမ်ား)

Post a Comment