“အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာ အျပင္ေလာကမွာ ရွင္းလင္းစရာ တပံုတပင္” (ကာတြန္း ဟန္ေလး - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၀က္ဘ္ဆုိက္)

Sunday, November 28, 2010 11:24 AM | Posted by Unknown


0 Comments to “အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္လာ အျပင္ေလာကမွာ ရွင္းလင္းစရာ တပံုတပင္” (ကာတြန္း ဟန္ေလး - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၀က္ဘ္ဆုိက္)

Post a Comment