လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္ ကိုးခ်က္

Monday, January 3, 2011 9:53 PM | Posted by Unknown

လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္ ကိုးခ်က္

၁။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့အား လြတ္လပ္ေသာလမ္းသို ့ ပို ့ေဆာင္ခဲ့ေသာ ငါတို ့၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္း ခ်ီတက္မည္။

၂။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀ
ကီး၏ သစၥာကို မေသြမဖည္ ေစာင့္ထိမ္းမည္။

၃။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံသားတို ့၏ မြန္ျမတ္ေသာ အခြင့္အေရးကို ခံယူသည့္နည္းတူ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံသားတို ့၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း မတိမ္းမငဲ့ ထမ္းေဆာင္မည္။

၄။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း၏ လုံ ့လဥႆဟျဖင့္ ရရွိျပီးျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို ေက်ာက္ဆိုင္ေက်ာက္ခဲကဲ့သို ့ ခိုင္ျမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းမည္။

၅။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့၏ ႏိုင္ငံသားဟူသ၍ကို ႀကီးငယ္ နီးေ၀းမျခား တေသြးတသားျပဳ၍ နည္းမ်ား နိမ့္ျမင့္ မရွိေစရ။ ညီတူညီမွ် ျပဳမည္။

၆။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မတရားမျပဳ၊ ငါတို ့အားလည္း မတရားျပဳသည္ကို မခံ၊ အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္မည္။

၇။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ တရားဥပေဒမ်ားကို ရိုေသစြာ လိုက္နာက်င့္သုံးမည္။

၈။ ငါတို ့သည္ ဤေန ့ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို ့ႏိုင္ငံႏွင့္ ငါတို ့၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။

၉။ လုံး၀လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကမၻာအရွည္ တည္ျမဲေရးတာ၀န္သည္ ငါတို ့ႏွင့္တကြ ငါတို ့သားေျမး ေနာင္လာအဆက္ဆက္တို ့အေပၚ၌ တည္ေစမည္။ ဤ - ငါတို ့၏ သစၥာအဓိ႒ာန္မွန္သည့္အတိုင္း ငါတို ့ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ကမၻာအရွည္တည္ေစသတည္း။

(ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ႀကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိရွိေစရန္အတြက္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ ့အခ်ဴပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံး၏ လြတ္လပ္ေရးအား အဓမၼ သိမ္းပိုက္ထားေသာ အာဏာရူး လက္ထက္တြင္ ဤ လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္မ်ားအား သိရွိ လိုက္နာ က်င့္သုံးႀကသူမ်ား အလြန္ရွားပါးႀကပါသည္။

ထိုသို ့ျဖစ္ေအာင္လည္း အာဏာရူးမ်ားမွ မည္သည့္သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္မွ ဤ လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္မ်ားအား လုံး၀ေဖၚျပေပးျခင္း မရွိပါ။ အာဏာရူး နအဖဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးမ်ားဟာ ဤ လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္မ်ားအား လိုကိနာက်င့္သုံးရန္ ေ၀လားေ၀းစြ ေဖာက္ျပန္လ်က္ ရွိႀကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ ့အခ်ဴပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံး၏ လြတ္လပ္ေရးအား အဓမၼအာဏာရူးနအဖမ်ားထံမွ အရျပန္လည္ယူေဆာင္ႀကဖို ့ တစ္မ်ဳိးသားလုံ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ႀကပါစို ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤ လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးႀက၍ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အနာဂတ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းရန္ျဖစ္သည့္ နအဖအာဏာရူးမ်ား၏ မတရားလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို မခံ၊ အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႀကႏိုင္ႀကပါေစသတည္း။

0 Comments to လြတ္လပ္ေရးသစၥာအဓိ႒ာန္ ကိုးခ်က္

Post a Comment