“ကန္ႀကီးအခ်က္ ... ဝ အခက္ ... ေရႊတို႔အကြက္” (ကာတြန္း ဟန္ေလး - ဧရာ၀တီ၀က္ဘ္ဆိုက္)

0 Comments to “ကန္ႀကီးအခ်က္ ... ဝ အခက္ ... ေရႊတို႔အကြက္” (ကာတြန္း ဟန္ေလး - ဧရာ၀တီ၀က္ဘ္ဆိုက္)

Post a Comment