လာမည့္ေလးႏွစ္တာ အတြင္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေပါင္စတာလင္ ၁၈၅သန္းႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀)ေပးအပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္.. ေၾကျငာခ်က္..

လာမည့္ေလးႏွစ္တာ အတြင္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေပါင္စတာလင္ ၁၈၅သန္းႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀)ေပးအပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္.. ေၾကျငာခ်က္..0 Comments to လာမည့္ေလးႏွစ္တာ အတြင္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေပါင္စတာလင္ ၁၈၅သန္းႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀)ေပးအပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္.. ေၾကျငာခ်က္..

Post a Comment