အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ ့အစည္းအေ၀း ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အား ၿပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၀င္သြားရန္ ဆုံးၿဖတ္

ႏုိ၀င္ဘာလ၁၈ရက္ေန ့အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ ့အစည္းအေ၀း ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အား ၿပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၀င္သြားရန္ ဆုံးၿဖတ္ေၾကာင္းသိရသည္။


0 Comments to အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ ့အစည္းအေ၀း ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အား ၿပန္လည္မွတ္ပုံတင္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၀င္သြားရန္ ဆုံးၿဖတ္

Post a Comment