၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တမတ္သားပါလီမန္ထဲအထိေတာ့ လုိက္၍ မေထာက္ခံႏိုင္ပါ


ကိုသံဒုတ္ (BLSO)

ရဟန္းရွင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြ မ်ားခင္ဗ်ာ ...

တေလးတစား သေဘာထားအျမင္ကုိ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ NLD က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ဆက္ လက္မကုိင္စြဲေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္ တာပါပဲ။ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ နဲ႔ မကုိက္ညီဘူးဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေျပာေနတာေတာ့ၾကာၿပီ။ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး ပါလီမန္ထဲက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေတာ့မယ္လုိ႔ တရား၀င္ ေၾကညာလုိက္တာလုိ႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါက ဘာကုိျပသလဲဆုိရင္ NLD ကိုယ္တိုင္က အေတြးအေခၚနဲ႔ ႐ုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲလာမႈကတဆင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲခ်က္ေတြလုိ႔ ေျပာရမွာပါပဲ။

စစ္အစုိးရက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္ဆုိတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ပံုက ခပ္ေပါ့ေပါ့ခပ္ပ်က္ ပ်က္ႏုိင္လွတယ္လုိ႔ သေဘာထားပါတယ္။ NLD ကလည္း ဒီေလာက္ဆုိ ေက်နပ္တဲ့သေဘာ ရွိပံုရပါတယ္။

က်ေနာ္ နားလည္ထားတာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္က က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကတဆင့္ ဒီ မုိကေရစီရေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ျပည္သူလူထုက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ကုိ မဲေပးခဲ့တာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ နား လည္ထားပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ NLD ပါတီရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပါတီကိစၥလုိ႔ပဲ သေဘာထားပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးတဲ့ လမ္းမဟုတ္ဘူး။ NLD ရဲ႕ေရြးလမ္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေရာက္သြားတာလည္း အံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီအေျခ အေနဆုိက္သြားပါလားလုိ႔ ဆုိရမယ္ထင္ပါတယ္။

ေသခ်ာတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ လက္ခံလုိ႔မရပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စစ္တပုိင္း ပါလီမန္ကတ ဆင့္ ဒီမုိကေရစီမရႏုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ခုိင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေလးစားလုိက္ နာၿပီးမွ လုပ္ရမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကိစၥေတြမွာ NLD က ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲ၀င္ရတာပါလုိ႔ ေျပာလာရင္ပင္ ေထာက္ခံဖို႔ အခက္အခဲရွိလာပါတယ္။

ဗမာျပည္ဒီမုိကေရစီရရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္ေရးရရွိေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ရရွိရန္မွာ NLD ရဲ႕ အခုေရြးလမ္းေလာက္နဲ႔ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ပါလီမန္ထဲကေန ဖြဲစည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္မလား။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ရႏုိင္မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္မွာ NLD နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားမွာ သေဘာထားမတူတဲ့အတြက္ အေျဖလည္း မတူႏုိင္ပါဘူး။ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးဟာ ယခင္ကထက္ ပို ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ျပႆနာေတြလည္း ပုိမ်ားလာႏုိင္တယ္လုိ႔ သံုးသပ္ရပါတယ္။

လူထုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈနဲ႔ တက္ႂကြမႈဟာ အေရးႀကီးသထက္ႀကီးလာသလုိ လူထုလူတန္းစားတုိက္ပြဲေတြ ဟာ ပုိမ်ားလာႏုိင္စရာရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ လူထုလူတန္စားတုိက္ပြဲေတြနဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ သီး ျခား လြတ္လပ္စြာ ျဖစ္ေပၚလာလိမ္မယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရက ဖြင့္သေလာက္ေဘာင္ထဲကလုပ္တဲ့ လႈပ္ ရွားမႈမ်ားကုိ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။

အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကုိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေျခမႈန္းေရးဆုိတဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ အေျခခံေပၚက တည္ေဆာက္မွသာ ခုိင္မာႏုိင္ပါတယ္။ လူထုစည္း႐ံုးေရးကုိ ပါလီမန္တြင္းႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈက တည္ေဆာက္ မယ္ဆုိလွ်င္ လူထုစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ယာယီသာျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေရရွည္မွာ အခက္အခဲျဖစ္လာလိမ္မယ္ လုိ႔ထင္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္ယႏၱရား၊ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရ အႂကြင္းမရွိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းတာ ကုိ အလုိရွိတယ္ဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ရင္ထဲမွာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖုိ႔ပါပဲ။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဆုိတာ အမ်ားစုလူထုက ေရြးလုိက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီပါပဲ။ လူထုေရြးလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ NLD က ပါတီမွတ္ပံုတင္မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ရဲ႕ေရြးလမ္းျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္းကေတာ့ သူတုိ႔သာလွ်င္ ျပည္သူကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳတယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ၾကတာပါပဲ၊ မထူးဆန္ပါဘူး။ အခ်ိန္နဲ႔အေျခအေနေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ လူထုကုိ အက်ိဳးျဖစ္ေစခဲ့သလဲ တာ၀န္ေက် ခဲ့သလဲ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သလဲ ဆုိတာေတြနဲ႔သာ တုိင္းတာရတာပါ။ အေျခအေနေတြကေတာ့ အျမဲေျပာင္းလဲေန တာပါပဲ။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနကုိ ၾကည့္၍သာ ပံုခ်လုိက္ပါ၊ ေျပာင္းလဲေနတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ တုိး တက္ျဖစ္ထြန္္းမႈေတြျဖင့္လည္း ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိအပ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ စုိးရိမ္ခ်က္ေတြဟာ ပုိ ႀကီးလာတယ္။ ေျပာင္းလဲေနတယ္ဆုိတာေတြက အေျခခံလူထုလူတန္းစားေတြရဲ႕ ေနထုိင္မႈဘ၀ျမင့္တက္ေရး နဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အရိပ္အေရာင္မေတြ႔ေသးဘူး။ ဒါက ဒီေန႔လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနအစစ္္အမွန္ပါပဲ။

ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လူထုေတာ္လွန္ေရးတ ခု ေပၚလာရဦးမွာပါ။ အခ်ိန္သိပ္ေတာ့ မေစာင့္ရဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚမႈေတြဟာ ရာသီစာတခုလုိ ျဖစ္တတ္ၿပီး ဘက္ထရီကုန္ သံပတ္ ကုန္တဲ့အခါ ရပ္သြားတာပါပဲ။ ။

သံဒုတ္ (BLSO)

(8888 PeoplePower Group Mail မွ ...)

0 Comments to ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တမတ္သားပါလီမန္ထဲအထိေတာ့ လုိက္၍ မေထာက္ခံႏိုင္ပါ

Post a Comment