"ဧရာဝတီ ျမစ္ေပၚ ျမစ္ဆုံမွာ ေရကာတာေဆာက္ရင္ တို႕တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ထိခိုက္မယ္" (အဓိပတိၾကီး)

Friday, September 23, 2011 3:27 AM | Posted by Unknown
"ဧရာဝတီ ျမစ္ေပၚ ျမစ္ဆုံမွာ ေရကာတာေဆာက္ရင္ တို႕တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ထိခိုက္မယ္" (အဓိပတိၾကီး)

0 Comments to "ဧရာဝတီ ျမစ္ေပၚ ျမစ္ဆုံမွာ ေရကာတာေဆာက္ရင္ တို႕တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ထိခိုက္မယ္" (အဓိပတိၾကီး)

Post a Comment