ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာ္ေဝး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ကို စကားသလႊၤာေပးပို႕

Sunday, December 12, 2010 11:31 PM | Posted by Unknown

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာ္ေဝး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ကို စကားသလႊၤာေပးပို႕

Post a Comment