ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးၾကည္ စ်ာပန အခမ္းအနား ဓာတ္ပံု/ ရုပ္သံ....

Tuesday, December 14, 2010 9:52 AM | Posted by Unknown

ဓာတ္ပံုေပးပို႔လာသူအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။မဇၥ်ိမရုပ္သံ
Credit to Demowayyan: http://www.demowaiyan.co.cc/2010/12/%E1%80%84%E1%80%84%E1%80%9B%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%A5%E1%80%9E%E1%80%9F%E1%80%84-%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%86%E1%80%84-%E1%80%A5%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%8A-%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%94-%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%A1%E1%80%94-%E1%80%93%E1%80%90%E1%80%95.html

0 Comments to ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးၾကည္ စ်ာပန အခမ္းအနား ဓာတ္ပံု/ ရုပ္သံ....

Post a Comment