စတိမာရွယ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု၊ လုပ္အားေပးႏွင့္ ကေလးစစ္သားကိစၥ ေဆြးေႏြး


Credit to DVB: http://burmese.dvb.no/news.php?id=13177

0 Comments to စတိမာရွယ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု၊ လုပ္အားေပးႏွင့္ ကေလးစစ္သားကိစၥ ေဆြးေႏြး

Post a Comment