အယ္လ္ဂ်ားဇီးယား သတင္းဌာန မွာ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ လန္ဒန္က နိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးရာေက်ာ္ နွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္ရိုက္အေမးအေျဖ

အယ္လ္ဂ်ားဇီးယား သတင္းဌာန မွာ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ လန္ဒန္က နိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးရာေက်ာ္ နွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္ရိုက္အေမးအေျဖ အစီအစဥ္

0 Comments to အယ္လ္ဂ်ားဇီးယား သတင္းဌာန မွာ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ လန္ဒန္က နိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးရာေက်ာ္ နွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္ရိုက္အေမးအေျဖ

Post a Comment