ဒုတိယအၾကိမ္ ပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရး တာဝန္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံရယူ

Sunday, November 21, 2010 3:05 AM | Posted by Unknown

0 Comments to ဒုတိယအၾကိမ္ ပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရး တာဝန္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံရယူ

Post a Comment