ဒီဗီြဘီ သတင္းဌာန ၏ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈအေပၚ မွားယြင္းစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႕မႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုပြၾကီး မွျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္

Thursday, January 26, 2012 12:31 PM | Posted by Unknown
ဒီဗီြဘီ သတင္းဌာန ၏ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈအေပၚ မွားယြင္းစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႕မႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာဝန္ရွိသူ ကိုပြၾကီး မွျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္

Pwa Gyi Letter to DVB

0 Comments to ဒီဗီြဘီ သတင္းဌာန ၏ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈအေပၚ မွားယြင္းစြာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႕မႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုပြၾကီး မွျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္

Post a Comment