ေက်ာခင္းေပးတဲ့သူကို က်ိဳးေအာင္ ေက်ာ ေဆာင့္နင္းသြားတဲ့ ေမ်ာက္ယုတ္မ်ိဳးေတြရွိတယ္ မေမ့ၾကပါနဲ႕

Thursday, January 26, 2012 5:20 PM | Posted by Unknown
ေက်ာခင္းေပးတဲ့သူကို က်ိဳးေအာင္ ေက်ာ ေဆာင့္နင္းသြားတဲ့ ေမ်ာက္ယုတ္မ်ိဳးေတြရွိတယ္ မေမ့ၾကပါနဲ႕

0 Comments to ေက်ာခင္းေပးတဲ့သူကို က်ိဳးေအာင္ ေက်ာ ေဆာင့္နင္းသြားတဲ့ ေမ်ာက္ယုတ္မ်ိဳးေတြရွိတယ္ မေမ့ၾကပါနဲ႕

Post a Comment