ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ည ေကအန္ယူၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲ (႐ုပ္သံ)

Thursday, January 12, 2012 6:20 AM | Posted by Unknown

0 Comments to ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ည ေကအန္ယူၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲ (႐ုပ္သံ)

Post a Comment