မင္းကိုႏိုင္ ခြန္ထြန္းဦး နဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူ အက်ဥ္းသား ၁၈၀၀ ကို အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးပါ

Wednesday, January 11, 2012 1:49 AM | Posted by Unknown
မင္းကိုႏိုင္ ခြန္ထြန္းဦး နဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူ အက်ဥ္းသား ၁၈၀၀ ကို အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးပါလို႕ ဒီသီခ်င္းေလးနဲ႕ လက္ခ်င္းဆက္ျပီး ေတာင္းဆိုၾကပါစို႕ေနာ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးပါ မင္းကိုႏိုင္ နဲ႕ ၁၈၀၀ ကို ျပည္သူလူထုဆႏၵလိုက္ေလွ်ာေပးၾကပါ သမၼတၾကီးရာ လူကိုလူလိုျမင္ၾကဖို႕ ကမ႓ာနဲ႕ရပ္တည္မွာ မလြတ္ေပးမခ်င္း ဇြဲမေလွ်ာ့ဘူး ကမ႓ာနဲ႕ရပ္တည္မွာ

0 Comments to မင္းကိုႏိုင္ ခြန္ထြန္းဦး နဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူ အက်ဥ္းသား ၁၈၀၀ ကို အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးပါ

Post a Comment