ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးတီရွပ္မွာ ေဒၚစုလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး လြတ္ေျမာက္ေရးၾကိဳးပမ္းၾကဖို႕လႈံ႕ေဆာ္ျပီ

Tuesday, January 10, 2012 12:42 AM | Posted by Unknown

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးတီရွပ္မွာ ေဒၚစုလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး လြတ္ေျမာက္ေရးၾကိဳးပမ္းၾကဖို႕လႈံ႕ေဆာ္ျပီ

0 Comments to ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးတီရွပ္မွာ ေဒၚစုလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး လြတ္ေျမာက္ေရးၾကိဳးပမ္းၾကဖို႕လႈံ႕ေဆာ္ျပီ

Post a Comment