ျမန္မာျပည္မွာ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ မေလးကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္

Sunday, September 11, 2011 9:50 PM | Posted by Unknown

0 Comments to ျမန္မာျပည္မွာ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ မေလးကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္

Post a Comment