တိုက္စိုးရဲ႕ ဧရာဝတီ


ဧရာ၀တီ…..။

သူ႕ကမ္းပါတြင္
လယ္ယာလုပ္သား ၊ စီးပြားတည္ေဆာက္
တုိ႔ ျပည္ေမာက္ခဲ့ ။ ။

သူ႕ကမ္းပါးတြင္
ဘုရားပုထုိး ၊ မုိးစြင့္တည္ေဆာက္
တုိ႔ ျပည္ေမာက္ခဲ့။ ။

သူ႕ကမ္းပါးတြင္
ထီးမ်ား နန္းမ်ား ၊ငြားငြားတည္ေဆာက္
တုိ႔ ျပည္ေမာက္ခဲ့။ ။

မင္းေနျပည္မ်ား
သူ႕ကမ္းပါးတြင္ ၊ ဟုိနား ေပၚလုိက္
ေပ်ာက္သြားလုိက္ႏွင့္ ၊ လႈိင္းရုိက္ေလာကဓံ
မျမဲျပန္လည္း ၊ ေငြလွ်ံျမႏွစ္
ဧရာျမစ္ကား ၊ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္း
သိန္းသန္းေညာင္းလည္း ၊ အားေကာင္းစြာပင္ စီးဆင္းဆဲ ။ ။

အံ့ေမာင္
တုိက္စုိး ၏ ဧရာ၀တီ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၅) မွ ကူးယူေဖၚျပသည္။

0 Comments to တိုက္စိုးရဲ႕ ဧရာဝတီ

Post a Comment