လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာဂၽြန္မက္ကိန္းတို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲ (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု)

Thursday, June 2, 2011 2:47 PM | Posted by Unknown

0 Comments to လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာဂၽြန္မက္ကိန္းတို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲ (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု)

Post a Comment