NLD Policy Statement Towards Tourism

က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ညီသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို NLD ႀကိဳဆို
ခင္ဦးသာ Tuesday, 24 May 2011 19:23

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္ သတင္း

က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား မရွိေစေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


“NLD အေနျဖင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို ျမႇင့္တင္လ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အားေပးၿပီး တိုင္းျပည္၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး လူမႈဘ၀တို႔ကို ႐ွႈျမင္နားလည္သည့္ ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အပန္းေျဖ ေန႔ရက္မ်ားကို ျဖတ္သန္းလိုေသာ ခရီးသြားမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည္” ဟု ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

NLD သည္ ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကို သပိတ္ေမွာက္၍ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း မျပဳရန္ တိုက္တြန္းထားခဲ့ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က NLD အေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အျပင္၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ နီးစပ္သူမ်ားသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အေကာင္းဆုံး လုပ္ကြက္မ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ အာ႐ုံစိုက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက NLDသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ နိမ့္က်ရသည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ NLD ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရစီစဥ္ေပးေသာ အုပ္စုလိုက္ လာေရာက္မႈ (Package Tour) ထက္ တဦးခ်င္း ခရီးသြားမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ (Responsible Tourism) ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ မေတာ္ မတရားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္သာ တားဆီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု NLD ေၾကညာခ်က္က ဆိုသည္။

“အသိအျမင္တိမ္ၿပီး အေရအတြက္ မ်ားျပားလွသည့္ ခရီးသြားတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈက်င့္၀တ္မ်ား အေျခခံမွအစ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္” ဟုလည္း NLD ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တခုလုံး အတိ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုတို႔မွာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း၊ နစ္နာေၾက မရျခင္း၊ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားရျခင္း တို႔အျပင္ ေဒသခံတို႔၏ အသက္ေမြး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေထာက္ျပထားသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း စသည္ျဖင့္ ထပ္ဆင့္ အႏိုင္က်င့္ခံေနရေၾကာင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားကို လက္ေဆာင္ငယ္မ်ား ေပးရံုျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း NLD က ဆိုသည္။

NLD ေၾကညာခ်က္အား ကူညီေရးသားေပးသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) အဖြဲ႔၀င္ ဦးစိုး၀င္းက “အစိုးရနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြက တာ၀န္ယူမႈရွိရမယ္၊ က်င့္၀တ္ရွိရမယ္၊ ေဂဟ စနစ္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ပါ၀င္ကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ပါ” ဟု ဆိုသည္။

ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေပါမ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မျဖစ္စေလာက္ အဆင့္မွ်သာ ရွိေနေၾကာင္း NLD က ေထာက္ျပသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားအေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၁၄ သန္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္၄ သန္း၀န္းက်င္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈအေရအတြက္မွာ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ တြင္ ၂ သိန္းနီးပါးသာ ရွိေၾကာင္း NLD ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။

NLD Policy Statement Towards Tourism

0 Comments to NLD Policy Statement Towards Tourism

Post a Comment