၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၁) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ စာတမ္း - တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳအျမင္ (စိုင္းေစာေအာင္)

Ethnic Represent Speech 27 May 2011 @ NLD by Sai Saw Aung

0 Comments to ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၁) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ စာတမ္း - တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳအျမင္ (စိုင္းေစာေအာင္)

Post a Comment