ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို႕ ေပးပို႔မည့္ နအဖ စစ္အုပ္စု ရဲ့ တမတ္သားပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္း

Sunday, January 23, 2011 4:52 PM | Posted by Unknown

0 Comments to ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို႕ ေပးပို႔မည့္ နအဖ စစ္အုပ္စု ရဲ့ တမတ္သားပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္း

Post a Comment