နအဖ ရဲ့ ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ ရဲ့ သေဘာထားထုပ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Sunday, January 23, 2011 4:28 PM | Posted by Unknown

0 Comments to နအဖ ရဲ့ ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ ရဲ့ သေဘာထားထုပ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Post a Comment