သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD သကၤန္းကပ္ - December 8, 2010

Wednesday, December 8, 2010 1:03 AM | Posted by Unknown


0 Comments to သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD သကၤန္းကပ္ - December 8, 2010

Post a Comment