ငါကြ ငါကြ သိန္းစိန္ တဲ့ကြ တစိန္ပဲ ရွိတယ္ (ေဒၚစုရွိရင္ ငါၾကိဳက္တာလုပ္လို႕ရတယ္ ေျမလ်ွိဳး မိုးပ်ံလို႕ရတယ္ကြ)

Tuesday, January 3, 2012 8:45 PM | Posted by Unknown
ငါကြ ငါကြ သိန္းစိန္ တဲ့ကြ တစိန္ပဲ ရွိတယ္ (ေဒၚစုရွိရင္ ငါၾကိဳက္တာလုပ္လို႕ရတယ္ ေျမလ်ွိဳး မိုးပ်ံလို႕ရတယ္ကြ)

1 Comment to ငါကြ ငါကြ သိန္းစိန္ တဲ့ကြ တစိန္ပဲ ရွိတယ္ (ေဒၚစုရွိရင္ ငါၾကိဳက္တာလုပ္လို႕ရတယ္ ေျမလ်ွိဳး မိုးပ်ံလို႕ရတယ္ကြ)

ေလးပုံတပံု ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့ သိန္းစိန္ညြန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၄ေယာက္သာ လြတ္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ခြၽင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလြတ္ေပး ျပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းထဲ ပါဝင္ခြင့္ေပးမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခ်ာေမြ႕ေျပလည္မႈကို ေရွး႐ႉရာက်ေပလိမ့္မည္။

Post a Comment