အိႏၵိယအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ေတာ္ လွန္ေရးသမား (၃၄) ဦးကို နယူးေဒလီတြင္ ဂုဏ္ျပဳ (႐ုပ္သံ)


0 Comments to အိႏၵိယအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္ေတာ္ လွန္ေရးသမား (၃၄) ဦးကို နယူးေဒလီတြင္ ဂုဏ္ျပဳ (႐ုပ္သံ)

Post a Comment