၇၄-အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ ၇၄-၅-၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ


၂၀၁၁ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ၃၇ႏွစ္ေျမာက္ အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစပ္ တ္လညေ္ န႔ႏွင္ ့ ၇၄-၇၅-၇၆ အက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတခုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦး၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ၁၉၇၄ အလုပ္သမားအေရးအခင္းႏွင့္ အဆိုပါအလုပ္သမားအေရးအခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ အ ျဖစ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ၁၉၇၅-ဇြန္လ အလုပ္သမားႏွစ္ပတ္လည္ အေရးအခင္း

(ေခၚ) ေရႊတိဂုံအေရးအခင္းႏွင့္ ၁၉၇၆ မိႈင္းရာျပည့္အေရးအခင္းတို႔တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ အလုပ္သမား ၊ေက်ာင္းသား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း မဆလ စစ္အစိုးရ၏ နည္းမ်ဳိးစုံ ပုဒ္မမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖမ္းဆီထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၅၀ နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လက္ရိွ အ က်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပး ေရးကို ပထမဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေလးအနက္ထပ္မံေတာင္းဆုိသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုလႊာတြင္ ပါ၀င္စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္ဇြန္လ၆ရက္ေန႔ကို၇၄၇၅၇၆အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔သတ္မွတ္က်င္းပသကဲ့သို႔ ေခတ္ေဟာင္းေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ေန႔ကိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေန႔တေန႔သတ္မွတ္က်င္းပသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ၾကသည့္အျပင္ လက္ရွိအက်ဥ္း ေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္း ၅ ဦး၏ မိသား စုမ်ား အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Credit to Naythit

0 Comments to ၇၄-အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ ၇၄-၅-၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

Post a Comment