ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ “အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” အေပၚ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ (ENC) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Wednesday, August 3, 2011 11:55 PM | Posted by Unknown

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ “အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” အေပၚ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ (ENC) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Post a Comment