ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုကို ‘The Fighter - Burma's Aung San Suu Kyi’ အမည္ျဖင့္ Time မဂၢဇင္း၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပ (႐ုပ္သံ)

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

0 Comments to ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုကို ‘The Fighter - Burma's Aung San Suu Kyi’ အမည္ျဖင့္ Time မဂၢဇင္း၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပ (႐ုပ္သံ)

Post a Comment